Poręczenie funkcja indosu

Gwarancja, jako czynność prawna, nie jest uregulowana jako osobny typ umowy w polskim kodeksie cywilnym. Dopuszczalność gwarancji wynika z art.353 i art. 391 kodeksu cywilnego. Artykuł 391 k.c. stanowi, że jeżeli w umowie zastrzeżono, że osoba trzecia zaciągnie określone zobowiązanie albo spełni określone świadczenie, to ten, kto takie przyrzeczenie uczynił, odpowiedzialny jest za szkodę, którą druga strona ponosi przez to, że osoba trzecia odmawia zaciągnięcia zobowiązania albo nie spełnia świadczenia. Może jednak zwolnić się od obowiązku naprawienia szkody, spełniając przyrzeczone świadczenie, chyba że sprzeciwia się to umowie lub właściwemu świadczeniu. Gwarancja to zobowiązanie abstrakcyjne, samodzielne i nie związane z umową zawartą pomiędzy dłużnikiem a beneficjentem gwarancji. Zakres zobowiązania gwaranta nie jest zdeterminowany zakresem zobowiązania dłużnika. Gwarant nie może podnieść przeciwko beneficjentowi gwarancji żadnych zarzutów, które przysługują dłużnikowi.

Odrębną kategorią gwarancji jest gwarancja bankowa. Gwarancje takie udzielane są na podstawie pisemnych zleceń, zgodnie z wzorami ustalonymi przez bank gwaranta. Gwarancja bankowa jest najbardziej wszechstronnym i elastycznym instrumentem bankowym, bardzo pomocnym w finansowaniu i zabezpieczaniu wszelkiego rodzaju transakcji rodzących zobowiązania majątkowe. Przedmiotem gwarancji bankowych może być każdego rodzaju zobowiązanie finansowe, którego rodzaj i wielkość można dokładnie określić. Do takich transakcji można zaliczyć transakcje realizowane na zasadach „project finance”.

W „project finance” potrzeba dodatkowego zabezpieczenia gwarancją bankową wykonania zobowiązań umownych, a szczególnie zobowiązań wynikających z kontraktów zawieranych w ramach realizowanego projektu, powstaje głównie z faktu, że zawierane umowy, mimo że z reguły wymieniają szczegółowo wzajemne obowiązki stron oraz ustalają różne kary umowne związane z niewykonaniem tych obowiązków oraz sposób rozstrzygania ewentualnych sporów, nie dają w większości przypadków zabezpieczenia zadowalającego w pełni kontrahentów.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Prawo wspólnotowe

Prawo wspólnotowe - zdaniem Komisji - stwarza pewne możliwości uwzględniania kryteriów społecznych przez zamawiających. Można wykluczyć z udziału w przetargu przedsiębiorców, którzy byli już uznani...

Zamknij