Potrzeba efektywnego gospodarowania środkami publicznymi

Na pojęcie „najkorzystniejszych warunków” składają się bowiem także i inne czynniki, takie jak na przykład przewidywane koszty utrzymania i zamontowania urządzenia. Zdarza się, że znaczną rolę przy ocenie oferty pełnią czynniki pozaekonomiczne, przykładowo wysoka jakość usług czy szybkość dostawy. Skutecznej realizacji celu, jakim jest potrzeba efektywnego gospodarowania środkami publicznymi przez nabywanie dóbr i usług na możliwie najkorzystniejszych warrunkach, służy przestrzeganię zasady równego traktowania wszystkich przedsiębiorców. Stosowanie przetargu jako formy udzielenia zamówienia sprzyja uzyskaniu jak największych korzyści przez kupującego przy jednoczesnym zapewnieniu oferentom równych warunków sprzedaży.

Wprowadzenie skutecznego systemu zamówień publicznych w dużej mierze przyczynić się może także do zapobieżenia istotnym oszustwom, korupcji, zmowie, łapówkarstwu czy też udzielaniu zamówień w oparciu o osobiste lub rodzinne interesy – ogólnie mówiąc do zapewnienia skutecznej realizacji zasady uczciwości i rzetelności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Osiągnięcie tego celu sprzyjać będzie wzrostowi zaufania społecznego. Ograniczenie uprawnienia do podejmowania decyzji w oparciu o swobodne uznanie, dokładne określenie reguł rządzących postępowaniem przetargowym oraz otwarta droga postępowania odwoławczego i sprawna kontrola podejmowanych decyzji zmniejszą możliwości nieuczciwego dysponowania środkami publicznymi. Innym zagadnieniem jest instrumentalizacja instytucji zamówień publicznych, czyli osiąganie celów niezwiązanych bezpośrednio z istotą samej instytucji zamówień publicznych, której zadaniem jest nabywanie dóbr i usług na możliwie najkorzystniejszych warunkach.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Relacja pomiędzy zadaniami krajowych i ponadnarodowych systemów zamówień publicznych

Przy omawianiu problematyki ekonomicznego, politycznego i społecznego aspektu zamówień publicznych istotne jest przedstawienie zadań i celów krajowych systemów zamówień publicznych, jak również wzajemnych relacji pomiędzy...

Zamknij