Praktyczne działania podejmowane przez organy Wspólnoty Europejskiej

Ponadto może mieć również miejsce i taka sytuacja, że ogłoszenie o przetargu publikowane będzie w organie prasowym, do którego dostęp w praktyce jest ograniczony i zależy od decyzji danego organu zamawiającego. Czy takie ogłoszenie potraktować należy jako informację dla wybranych kontrahentów czy jak ogłoszenie w prasie krajowej? Pociąga to za sobą pytanie, czy w razie takiej formy ogłoszenia zainteresowana strona musiałaby dowodzić, iż publikacja taka tworzyła preferencyjne warunki dla wybranych podmiotów.

Obok istniejącej w postanowieniach dyrektyw zasady równego traktowania wszystkich oferentów i gwarantującej jej efektywną realizację zasady publikacji ogłoszeń ważne są również praktyczne działania podejmowane przez organy Wspólnoty Europejskiej w celu zapewnienia szerokiego dostępu do informacji o przetargach. Od 1 kwietnia 1999 r. Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich z ogłoszeniami o zamówieniach publicznych dostępny jest bezpłatnie w internecie. Ponadto Komisja Wspólnot Europejskich stale pracuje nad rozwojem systemów informatycznych wspomagających udzielanie zamówień, takich jak SIMAP. Jednym z projektów jest umożliwienie przesyłania ogłoszeń do publikacji za pośrednictwem internetu oraz udostępnianie wyspecjalizowanego oprogramowania do wyszukiwania określonych ogłoszeń.

Zaznaczyć należy, iż o ile naruszenie obowiązku publikacji ogłoszenia stanowi naruszenie prawa wspólnotowego, to samo zamieszczenie takiego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, w sytuacji gdy nie jest to obowiązkowe, nie nakłada na podmiot zamawiający obowiązku stosowania pozostałych przepisów dyrektyw do dalszych etapów takiego postępowania.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zasada ta ma również zastosowanie do nabywców środków trwałych Jeżeli zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych środki te były ujęte w prowadzonej przez zbywcę ewidencji...

Zamknij