Problematyka formy i czasu trwania umowy o zamówienie w świetle dyrektyw

W tym samym artykule przewiduje ona jednak, że w przypadku, gdy obiekt budowlany będzie wykonywany częściami, a owe części będą przedmiotem odrębnych zamówień, wartością szacunkową zamówienia jest suma wartości szacunkowych poszczególnych części i kontrakt na każdy etap budowy musi być udzielony zgodnie z regułami wspólnotowymi, nawet jeżeli takie odrębne zamówienie nie przekracza wartości progowej, jeżeli tylko suma wartości poszczególnych robót jest wyższa niż wartość progowa. W tym wypadku wątpliwości może budzić sam zakres definicji „obiekt budowlany”, albowiem jest on bardzo ogólny i w zależności od konkretnego przypadku może być w odmienny sposób interpretowany, powodując bądź objęcie zamówienia stosowną dyrektywą, bądź uniknięcie jej reżimu.

Problematyka formy i czasu trwania umowy o zamówienie w świetle dyrektyw

Dyrektywy dotyczące zamówień publicznych obejmują jedynie towary, usługi i roboty budowlane nabywane w drodze umów zawartych w formie pisemnej, a nie na innej podstawie – takiej jak niewiążące porozumienia czy akty prawne wydawane przez uprawnione krajowe organy.

W doktrynie przyjmuje się, że dla określenia zakresu pojęcia „umowa” nie jest wystarczające jedynie prawo krajowe. Wydaje się, że gdyby kwestia ta była rozstrzygana przez Trybunał Sprawiedliwości, to mógłby on uznać pewne porozumienia, których przedmiotem byłyby zamówienia na towary, usługi lub roboty publiczne, za objęte postanowieniami dyrektyw, mimo że nie miałyby one charakteru „umowy” w znaczeniu krajowego porządku prawnego. Byłoby bowiem zbyt łatwo uniknąć obowiązku stosowania unormowań wspólnotowych udzielając zamówień jedynie na podstawie porozumień nieuznawanych w wewnętrznym prawie za „umowy”. Jak do tej pory Trybunał raz tylko wypowiadał się na ten temat na gruncie dyrektywy 93/36 w orzeczeniu Teckał Srl v. Co-

mune di yiano przyjmując, iż ma ona zastosowanie jedynie w tych przypadkach, gdy zamawiający planuje zawrzeć pisemną umowę z podmiotem, który jest formalnie od niego odrębny i niezależny w zakresie podejmowania decyzji. Umowa ma mieć charakter majątkowy i nie ma znaczenia, czy dostawca sam jest zamawiającym w rozumieniu dyrektywy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Unormowania płynące z dyrektywy 93/36

Taka szacunkowa wartość zamówienia może być też określana na podstawie szacunkowej łącznej wartości podczas 12 miesięcy następujących po wykonaniu pierwszej usługi, względnie w czasie realizacji...

Zamknij