Prognoza nakładów inwestycyjnych

Nakłady inwestycyjne w każdym projekcie deweloperskim mają w dużym stopniu niepowtarzalny charakter. Każda bowiem lokalizacja, posadowienie, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, wykończenia, wyposażenia mają unikatowy charakter. Punktem wyjścia do określenia wielkości nakładów inwestycyjnych jest koncepcja danego obiektu przedstawiona w studium wykonalności projektu inwestycyjnego, precyzująca podstawowe parametry projektu, tj. powierzchnie użytkowe oraz technologię wykonania, a także standard wykończenia danej klasy powierzchni. Do momentu otrzymania projektu wykonawczego (techniczneg- większość wyliczeń ma charakter szacunkowy, oparty na wskaźnikach. Określenie nakładów inwestycyjnych jest przy tym kompromisem między zasadami rachunkowości a praktyką gospodarczą.

Zacznijmy od zasad rachunkowości. Nakład inwestycyjny to cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Obejmuje to, według art. 28 ust. 8 znowelizowanej ustawy o rachunkowości, ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

– nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy

koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszone o przychody z tego tytułu.

Teraz realia gospodarcze. W literaturze wnikliwą charakterystykę nakładów inwestycyjnych zawiera praca K. Kirejczyka i M. Łaszka oraz opracowanie zbiorowe USAiD. Nawiązując do tych pozycji i podanej w jednym ze wcześniejszych rozdziałów charakterystyki nakładów inwestycyjnych, można podać następujące ich składniki:

koszt nabycia terenu,

– koszt dokumentacji projektowej,

– koszty uzbrojenia,

– koszt budowy,

– koszt wyposażenia budynku,

koszt infrastruktury zewnętrznej i przyłączy,

– koszt urządzenia terenu, dróg i zieleni,

– koszt przygotowania i obsługi inwestycji (poza dokumentacją),

– rezerwa na wypadek wzrostu kosztów,

– pozostałe koszty w tym ubezpieczenie i nadzór.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

wymiana walut online
Designed WP.
Rok funkcjonowania inwestycji

Pierwsze dwie formuły stóp zwrotu uwzględniają wybrany rok funkcjonowania inwestycji, natomiast ostatnia stopa RP obliczana jest na podstawie zysku, będącego średnią arytmetyczną z poszczególnych lat...

Zamknij