Projekty produkcyjne i analizy

Oprócz powyższych kwestii marketingowych w analizie sektorowej analizowane są wyniki przedsiębiorstw, wolumen nakładów inwestycyjnych, modernizacyjnych i na rozbudowę zdolności produkcyjnych, tendencje dotyczące fuzji i przejęć i transakcji prywatyzacyjnych. Zdarza się, że analiza sektorowa sporządzona jest z wykorzystaniem modeli analitycznych spotykanych w literaturze przedmiotu – np. model 5 sił Portera.1“’

W projektach produkcyjnych analiza systemu zaopatrzenia odnosi się do kwestii zapewnienia rytmiczności niezbędnej wielkości dostaw materiałów i surowców na warunkach gwarantujących płynność finansową projektu i jego efektywność ekonomiczną, właściwości surowców i materiałów, dostosowania dostępnych materiałów i surowców do wymogów technologicznych związanych z projektem, kondycji ekonomiczno-finansowej dostawców i możliwej polityki cenowej z ich strony oraz kwestii składowania i magazynowania surowców.

Wybór lokalizacji odgrywa w projektach inwestycyjnych rolę szczególną. Wybór miejsca realizacji przedsięwzięcia jest podyktowany różnorodnymi czynnikami. Należą do nich: polityka gospodarcza (np. preferencje podatkowe), dostępność źródeł zaopatrzenia, zapewnienie zbytu w projektach produkcyjnych, dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej, warunki geodezyjne w postaci granic terenu, dróg dojazdowych, mediów, charakterystyka geologiczna gruntu. Z lokalizacją projektu wiążą się określone problemy ekologiczne – odpady, emisje gazów, ścieki i sposoby ich utylizacji proponowane w projekcie.1“7

M.E.Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992, s. 2

1117 J.Śliwa, S.Wymysłowski, Biznesplan w teorii i w praktyce. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2000, s. 9

Program zatrudnienia uwzględniany w dokumentacji projektu dotyczy zapotrzebowania na siłę roboczą o kwalifikacjach dostosowanych do specyfiki projektu. W projektach deweloperskich zatrudnienie jest limitowane. To wynika ze specyfiki spółek celowych. Zarządzaniem nieruchomościami powinny zając się osoby mające stosowne uprawnienia. Tak stanowi ustawa o gospodarce nieruchomościami.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Analiza marketingowa

Analiza marketingowa powinna też brać pod uwagę uwarunkowania prawne związane z oferowaniem na rynku określonych powierzchni nieruchomościowych do obrotu. Chodzi tutaj o koncesje, zezwolenia, patenty,...

Zamknij