Przedmiot wkładu do spółki kapitałowej

Spółka w organizacji ma zdolność układową i upadłościową. Reprezentowana jest przez zarząd albo pełnomocnika powołanego przez udziałowców/akcjonariuszy. Zgodnie z art. 13 k.s.h wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie ze spółką za jej zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu, określonego w umowie lub w statucie spółki.

Wprowadzenie spółek w organizacji nie jest jedyną nowością, jaką wprowadził kodeks spółek handlowych. W odniesieniu do spółek kapitałowych kodeks spółek handlowych odnosi się do kwestii aportu i relacji wspólnicy-spółka. Przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.

Relacji pomiędzy wspólnikiem (akcjonariusze- a spółką dotyczą następujące zastrzeżenia:

– wierzytelność wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki udzielonej spółce kapitałowej uważa się za jego wkład do spółki w przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki

– wspólnik i akcjonariusz nie mogą potrącać swoich wierzytelności wobec spółki kapitałowej z wierzytelnością spółki względem wspólnika z tytułu należnej wpłaty na poczet udziałów albo akcji

– rozporządzenie udziałem albo akcją dokonane przed wpisem spółki kapitałowej do rejestru albo przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego jest nieważne

– wspólnicy albo akcjonariusze spółki kapitałowej powinni być traktowani jednakowo w takich samych okolicznościach.’’1

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Umowy sprzedaży lokali

W przypadku sprzedaży nieruchomości uprawniony z tytułu prawa pierwokupu może złożyć oświadczenie o zamiarze wykonania prawa pierwokupu w terminie miesięcznym od otrzymania zawiadomieniao zawarciu umowy...

Zamknij