Przepisy traktatowe

Reguła równości wynika zarówno z przepisów wprost mówiących o nakazie równego traktowania, jak i znajduje swoje odzwierciedlenie w poszczególnych postanowieniach odnoszących się do kolejnych faz postępowania. Niniejszy rozdział poświecony został analizie przepisów o charakterze generalnym, nieodnoszących się do szczególnego jednego etapu procedury, ale mających wpływać na całokształt postępowania zamawiających. Omówienie obejmie również przepisy traktatowe, albowiem zamówienia niemieszczące się w ramach dyrektyw podlegają przepisom TWE. Jednak z uwagi na ich węższe zastosowanie – w stosunku do reguł wyrażonych w dyrektywach – nie mają one tak istotnego znaczenia dla uczestników postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień objętych dyrektywami. Przepisy traktatowe obejmują ponadto wiele innych sytuacji, które z uwagi na cel i tematykę niniejszej pracy nie zostaną w ogóle poruszone – chodzi tutaj o zasadę równości i niedyskryminacji w nawiązaniu do problematyki praw człowieka. Pewne jednak aspekty równości – zwłaszcza niedyskryminacji z uwagi na płeć – zostaną przedstawione w odrębnych rozdziałach traktujących między innymi o kryteriach wyboru ofert i dopuszczalności instrumentalizacji zamówień.

Rozważania dotyczące definicji pojęcia „równego traktowania” w odniesieniu do postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych nie mogą mieć miejsca w oderwaniu od treści poszczególnych postanowień regulujących rynek zamówień, które niejednokrotnie wprost wyrażają konieczność przestrzegania zasady równości i niedyskryminacyjnego traktowania. Jak łatwo przyjdzie zauważyć, te ogólne unormowania będą nakładały jedynie generalny obowiązek takiego postępowania, które nie będzie sprzeczne z zasadą w nich wyrażoną.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Sprawa C-337/98

Powołał się przy tym na orzeczenie w sprawie Walter Togel stanowczo stwierdzające, że kontrakt zawarty przed upływem okresu implementacji dyrektywy nie podlega jej przepisom i...

Zamknij