Przetarg jako procedura zapewniająca konkurencyjność wydatkowania środków publicznych

Instytucja wadium często występująca w trybie przetargowym nie jest jednakże instytucją obligatoryjną. Zazwyczaj jest ona szczegółowo unormowana warunkami przetargu, a czasem aktami prawnymi o charakterze szczególnym lub wytycznymi (przy niektórych przetargach międzynarodowych). Wadium pełni dwie podstawowe funkcje. Wprowadza swoisty cenzus majątkowy jako kryterium doboru potencjalnych oferentów w celu zapewnienia wiarygodności składanych ofert oraz zabezpiecza wykonanie umowy przez oferenta – w sytuacji gdy oferent będzie się uchylał od zawarcia lub przystąpienia do wykonywania zawartej w wyniku przetargu umowy, wadium jako zryczałtowana postać odszkodowania nie będzie podlegała zwrotowi i przepadnie na rzecz organizatora.

Przetarg jako procedura zapewniająca konkurencyjność wydatkowania środków publicznych

Powyższe przedstawienie w ogólnych zarysach instytucji przetargu jako formy zawierania umów jest niezbędne przy omawianiu systemu zamówień publicznych. Nie należy bowiem zapominać

0 tym, że same zamówienia mogą być postrzegane na różnych płasz-czyznach, jako instrument do realizacji określonych celów ekonomicznych, społecznych czy politycznych, jako sposób wydatkowania pieniędzy publicznych oraz sposób nabywania za nie dóbr

1 usług, jako jeden z elementów całego rynku, ale i również jako forma zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym. Dopiero zbadanie wszystkich tych aspektów procedur mających na celu udzielenie zamówienia, jak i istoty samego zamówienia, pozwoli na stwierdzenie prawidłowości lub naruszenia realizacji zasady równego traktowania wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem kontraktu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Wstępna kwalifikacja

W przypadku zamówień publicznych ogłoszenie inicjujące postępowanie o udzielenie zamówienia ma istotne znaczenie jako gwarancja zachowania zasady równości jeszcze na etapie wstępnym chodzi tutaj o...

Zamknij