Przewidywanie ryzyka

Niepewność wiąże się z faktem, że nie zostaną osiągnięte planowane efekty przedsięwzięcia w zakładanym czasie, w zakładanej formie, przy zakładanym poziomie nakładów inwestycyjnych. Tak więc widać, że ryzyko i niepewność nie są pojęciami tożsamymi. Jak wskazuje E. Nowak, z niepewnością mamy do czynienia wtedy, kiedy nie możemy zidentyfikować podstawowych danych dla projektu inwestycyjnego (poziomu przychodów, nakładów, kosztów eksploatacji, zapoti-zebo- wania na kapitał obrotowy). Nie można też wskazać na rozkład prawdopodobieństwa wystąpienia ww. danych w projekcie – nie wiemy, jakie będzie prawdopodobieństwa wystąpienia tego lub innego poziomu sprzedaży, nakładów lub kosztów. Podmiot dokonujący analizy projektu w warunkach niepewności nie jest w stanie wyznaczyć dokładnie owych prawdopodobieństw na podstawie obiektywnych danych, tj. danych empirycznych z przeszłości, czyli opiera się na subiektywnych przesłankach, czyli opiniach, sądach, a nawet intuicji“ Przewidywanie ryzyka jest możliwe, ale tylko na bazie ocen subiektywnych. Jak wskazuje J. Penc, w sytuacji ryzyka decydent nie może z całą pewnością przewidzieć skutków wyboru danej możliwości, ale ma dostatecznie dużo informacji do określenia prawdopodobieństwa osiągnięcia pożądanego wyniku.M W. Werner wyodrębnia tutaj ryzyko bezpośrednio ekonomiczne (spadek wartości aktywów, problemy z płynnością, mała rentowność) oraz pośrednio ekonomiczne (utrata reputacji, zdolności kredytowe- . Z niepewnością mamy do czynienia w sytuacji podejmowania decyzji o zaangażowaniu się w projekt bez pełnej informacji – np. bez pogłębionych analiz rynku, bez zawartych umów oraz bez dostępu do osób, które w przeszłości realizowały podobne projekty.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

https://www.pckf.pl/kasy-fiskalne/warszawa
Designed WP.
Poręczyciel

W przypadku jednoczesnego funkcjonowania w projekcie kilku poręczycieli, odpowiadają oni za swe zobowiązania jako współdłużnicy solidarni. Moment zaciągnięcia zobowiązania z tytułu poręczenia nie ma przy...

Zamknij