Przyznanie zamówienia oferentowi

Stan faktyczny przedstawiał się następująco: SRWT ogłosiła otwarty przetarg na dostawę pewnej liczby pojazdów autobusowych. Zamówienie miało być przyznane oferentowi, zgodnie z kryterium najbardziej ekonomicznie korzystnej oferty. Dokumenty przetargowe zawierały postanowienia, że przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena oraz określone warunki techniczne pojazdów. Po nadesłaniu ofert i ich otwarciu, SRWT otrzymało od EMI noty wprowadzające zmiany do przedstawionej oferty. Zmiany dotyczyły warunków technicznych pojazdów (między innymi stopnia zużycia paliwa oraz pojemności silnika). Trybunał stwierdził, że główna zasada rządząca systemem zamówień publicznych, a mianowicie reguła równości, powinna być respektowana na każdym etapie procedury przetargowej. Jeżeli więc została przyjęta końcowa data prze-syłania ofert, to wyznaczony okres na ich przygotowanie powinien dotyczyć wszystkich oferentów. W wypadku gdy organ zamawiający bierze pod uwagę zmiany tylko do jednej oferty, to tym samym sprawia, że oferta ta znajduje się w uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do ofert konkurujących z nią.

Trybunał stwierdził ponadto, że kryteria, zgodnie z którymi oferty mają być oceniane, stanowią źródło informacji dla potencjalnych oferentów, którzy kierują się nimi przy formułowaniu własnych propozycji. Przyznanie zamówienia oferentowi, którego oferta nie spełniała warunków, przewidzianych jako obligatoryjne dla wszystkich biorących udział w przetargu, stanowi naruszenie zasady równego traktowania i zasady przyznawania zamówienia na podstawie z góry przyjętych kryteriów wyboru.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Zasada przejrzystości procedur

Kry-teria te winny być sprecyzowane w miarę dokładnie, tak by uniknąć wszelkich wątpliwości - nie wystarcza ogólne wskazanie, że zamówienie zostanie przyznane w oparciu o...

Zamknij