Rachunek „escrow”

Rachunek „escrow”, zwany też rachunkiem powierniczym, służy do kontroli wydatkowania środków finansowych pozyskiwanych do realizacji przedsięwzięcia w fazie budowy oraz w fazie operacyjnej do zarządzania przychodami z realizacji projektu – w projektach deweloperskich przychodami uzyskiwanymi z danej nieruchomości w postaci czynszu lub sprzedaży powierzchni. Na rachunek powierniczy wpływają środki pochodzące od najemców, nabywców powierzchni w nieruchomości lub lokali mieszkalnych w przypadku realizacji projektów w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Spółka celowa zobowiązuje się ze swej strony w każdej umowie z najemcami/nabywcami wskazać rachunek powierniczy jako jedyny rachunek, na który mają być dokonywane wpłaty czynszu lub płatności za lokale. Na rachunek powierniczy powinny wpływać też środki z tytułu opłat za zarząd nieruchomością, jeśli świadczone są dla podmiotów zewnętrznych. Spółka celowa zobowiązuje się ponadto przyjmować za pośrednictwem rachunku powierniczego wszelkie inne wpłaty należności i pożyczek, związanych z realizacją inwestycji, w tym m.in. kary umowne od wykonawców lub podwykonawców, gwarancji za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umów o roboty budowlane.

Wypłaty z rachunku powierniczego mogą być dokonywane wyłącznie w formie bezgotówkowej. Środkami zgromadzonymi na rachunku powierniczym dysponuje spółka celowa, przy czym każda dyspozycja wypłaty z rachunku powierniczego dla swej ważności i skuteczności wymaga uprzedniej zgody banku finansującego albo osoby wskazanej przez taki bank. Taką osobą jest nominowana przez bank finansujący zewnętrzna firma inżynierska monitorująca prawidłowość procesu inwestycyjnego. Jednocześnie, w celu zabezpieczenia spłaty zaciągniętego kredytu bankowego, spółka celowa nieodwołalnie upoważnia bank finansujący do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku powierniczym we wszystkich przypadkach, w jakich bankowi finansującemu przysługuje prawo dochodzenia wymagalnych należności od spółki celowej.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Spółki kapitałowe jako spółki celowe

W praktyce gospodarczej w Polsce, najczęstszymi formami spółek celowych, występującymi w „project fmance”, są spółki kapitałowe. W rozumieniu kodeksu spółek handlowych, spółkami kapitałowymi są spółki...

Zamknij