Rachunek wyników

Wykorzystywany jest do obliczenia dochodu netto lub straty projektu w danym roku. Prognozy sporządza się dla całego okresu planowania projektu. Rachunek wyników zestawia koszty z działalności, które musiały być poniesione z przychodami w danym okresie. Rachunek wyników jest powiązany z bilansem, ponieważ roczny zysk netto (lub strat- zwiększa lub zmniejsza kapitały własne przedsiębiorstwa. Roczny zysk jeśli nie zostanie rozdzielony, zwiększa rezerwy kapitałowe. Do celów studium wykonalności istotny jest również podział zysku netto. Skłonność sponsorów do zbyt szybkich wypłat dywidend może zaniepokoić bank, gdyż jest dowodem zbyt szybkiego transferu zysków z projektu.

Bilans: Pokazuje aktywa (zasob- przedsiębiorstwa oraz pasywa (zobowiązania), czyli sposób ich finansowania. Prognoza bilansu w studium „feasibility study” powinna zawierać środki trwałe, aktywa bieżące (surowce, materiały, produkcja w toku, zapasy, środki finansowe, krótkoterminowe papiery wartościowe, należnośc- oraz po stronie pasywów wartość kapitałów własnych (w tym rezerwy), zobowiązań długoterminowych oraz bieżących, które są niezbędne do funkcjonowania projektu. Seria prognozowanych bilansów pokazuje zmiany aktywów i pasywów w okresie planowanym.

Analiza płynności projektu – zestawienie przepływów pieniężnych („cash flow”)

Rachunek wyników i bilans przedstawiający zasoby firmy nie mogą być bezpośrednio wykorzystywane do planowania finansowania, tj. zapewnienia płynności finansowej firmy. Do tego celu służy tablica przepływów pieniężnych pokazująca źródła i wykorzystanie środków finansowych, tj. wpływy i wydatki pieniężne.

Prognozowanie finansowe w fazie realizacji inwestycji ma zapewnić zsynchronizowanie wszystkich wpływów i wydatków.

Prognozy finansowe w fazie eksploatacji mają zapewnić takie dopasowanie wpływów pieniężnych pochodzących z zewnątrz lub z przychodów operacyjnych, aby pokryły wszystkie wydatki, zobowiązania finansowe (obsługę zadłużeni- podatki i ewentualne wypłaty dywidend. Ma to szczególnie ważne znaczenie w pierwszych latach, gdy faktyczne przychody ze sprzedaży generowane w rezultacie realizacji projektu są na poziomie znacznie niższym niż pełne, potencjalne zdolności projektu do generowania przychodu, zaś ciężar obsługi zadłużenia jest największy. Ma to miejsce w projektach deweloperskich tuż po oddaniu obiektu do użytkowania. Format prognoz przepływów pieniężnych zawarty jest w tabeli

Rachunek przepływów pieniężnych jest wykorzystywany do celów związanych z oceną płynności projektu inwestycyjnego. Dostarcza on też informacji użytecznych do skalkulowania strumieni operacyjnych. Kalkulację strumieni operacyjnych sporządzana jest do celów wyliczania NPV i 1RR. Od rachunku przepływów pieniężnych dla celów oceny płynności różni się ona nieuwzględnianiem przepływów pieniężnych związanych z finansowaniem projektu (przepływy te uwzględniane są w koszcie kapitału stanowiącym główny składnik stopy dyskontowej). W kalkulacji strumieni operacyjnych nie uwzględniamy również spłaty rat kapitałowych (od kredytów), odsetek od kredytów, dywidend. Uwzględnić natomiast należy ewentualne przepływy finansowe nie związane z finansowaniem projektu, tzn. przychody finansowe (odsetki od lokat na rachunkach bankowych).

Dokonując analizy projektu inwestycyjnego nie możemy zapomnieć o analizie wskaźnikowej firmy, a w szczególności należy zwrócić uwagę na wiarygodność kredytową podmiotu realizującego projekt (spółki celowej). Bardzo często za najistotniejszy wykładnik wiarygodności kredytowej uznawany jest wskaźnik pokrycia obsługi długu liczony według następującego wzoru:

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

https://dominikmakuch.pl/
Designed WP.
Unormowania zawarte w GPA

Omawiając problematykę publikacji ogłoszeń należy wspomnieć również o unormowaniach zawartych w art. IX Porozumienia w sprawie Zamówień Rządowych. Ustęp pierwszy tegoż artykułu nakłada na wszystkich...

Zamknij