Realizacja obowiązku publikacji ogłoszeń na wspólnotowym rynku zamówień publicznych

Rozpatrując działania organów zamawiających lub samych państw członkowskich niezgodne ze wspólnotowym prawem zamówień publicznych wielokrotnie daje się zauważyć znaczne ograniczanie możliwości przystąpienia do przetargu, a co za tym idzie – ¦ ograniczenie kręgu potencjalnych oferentów. Następuje ono często w wyniku niewywiązania się z obowiązku publikacji ogłoszenia o przetargu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Jednym z przejawów wolnej konkurencji jest przecież równy dosttęp do informacji dotyczących zarówno rynku, jego potrzeb, jak i podmiotów funkq’o- nujących na tym rynku. Odstępstwa od zasady wolnej konkurencji prowadzą do zachwiania równości podmiotów. Efektem takiego naruszenia jest faktyczne uprzywilejowanie podmiotów krajowych w stosunku do tych działających w innych państwach członkowskich.

Brak informacji o przetargu faktycznie ogranicza krąg po-tencjalnych oferentów pozostających w niewiedzy i niemających żadnej możności złożenia oferty. By zapewnić skuteczną konkurencję i umożliwić przygotowanie oferty oraz właściwe rozeznanie rynku zamówień publicznych, jak już wcześniej podano, niektóre postanowienia prawa zamówień publicznych wymagają nawet podawania do wiadomości publicznej – w formie obwieszczenia informacyjnego – wartości zakupów przewidywanych w okresie najbliższych 12 miesięcy, w podziale na dziedziny produktów, jeżeli planowana suma wydatków przekracza określoną kwotę.

Szczegółowo analizując publikowane ogłoszenia o przetargach można stwierdzić, że wiele z nich nie zawiera wszystkich obligatoryjnych elementów przewidzianych przez postanowienia dyrektyw.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Praktyczne działania podejmowane przez organy Wspólnoty Europejskiej

Ponadto może mieć również miejsce i taka sytuacja, że ogłoszenie o przetargu publikowane będzie w organie prasowym, do którego dostęp w praktyce jest ograniczony i...

Zamknij