Realizacja wybranych celów społecznych

Innymi słowy, na ile w świetle omawianych norm prawnych dopuszczalna jest instrumentalizacja systemu zamówień publicznych i czy zakres, w jakim działanie takie nie jest sprzeczne z prawem wpływa na efektywne funkcjonowanie zasady równego traktowania wszystkich uczestników postępowania. Problematyka ta budzi znaczne wątpliwości i odmienne interpretacje, albowiem same przepisy dyrektyw nie zawierają żadnych jasnych i jednoznacznych reguł odnoszących się do tej kwestii.

Realizacja wybranych celów społecznych może następować na różnych etapach przetargu – może wiązać się z treścią kryteriów wyboru lub kwalifikacji, zakaz składania oferty może być jedną z sankcji przewidzianych prawem za popełnienie przestępstwa lub inne naruszenie reguł prawa, albo też może mieć wpływ na kształt warimków przyszłej umowy. Programy związane z instrumentalizacją zamówień publicznych mogą obejmować tylko niektóre grupy podmiotów zamawiających, na przykład tylko organy centralne albo organy samorządu terytorialnego.

Należy na marginesie wspomnieć, iż naruszenia prawa wspól-notowego w związku z instrumentalizacją zamówień publicznych odnoszą się nie tylko do norm zawartych w dyrektywach, ale i do postanowień samego Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Przykładowo w orzeczeniu Commission of the European Communities v. Italian Republic Trybunał orzekł, iż wymóg preferowania przedsiębiorców zarejestrowanych w regionie Włoch, w którym miały być wykonywane roboty publiczne narusza art. 49 TWE, a w orzeczeniu Commission of the European Communities v. Denmark stwierdził, iż wymóg zawarty w specyfikacji i dotyczący zobowiązania wykonawcy do stosowania w możliwie najszerszym zakresie krajowych produktów i siły roboczej stoi w sprzeczności z art. 28, 39 i 49 Traktatu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Rozwój instytucji zamówień publicznych

Patrząc na rozwój instytucji zamówień publicznych można zauważyć, iż powstawała ona właśnie jako instrument ingerencji państwa, dlatego też wydaje się „naturalne" takie jej traktowanie i...

Zamknij