Roboty budowlane

– wykonanie lub wykonanie i zaprojektowanie robót budowlanych wymienionych w Załączniku II do dyrektywy 93/37 lub obiektu budowlanego jeżeli chodzi o roboty montażowe lub instalację urządzeń dostarczanych przez dostawcę, to tego typu działalność będzie objęta zakresem przedmiotowym dy-

rektywy 93/36 o zamówieniach na dostawy publiczne nie będzie ona zakwalifikowana jako roboty publiczne, nawet gdy ich wartość będzie przekraczała progi ustalone w dyrektywie 93/37 dyrektywa 93/37 nie wymaga, by roboty były wykonywane osobiście przez kontrahenta, któremu udzielono zamówienia- jest on jedynie odpowiedzialny za całokształt pracy, a poszczególne jej etapy mogą być wykonywane przez podwykonawców

b) wykonanie dowolnymi środkami obiektu budowlanego odpo-wiadającego wymogom określonym przez zamawiającego w tym przypadku zamawiający określa w specyfikacji technicznej wszystkie warunki, jakim ma odpowiadać końcowe dzieło będące wynikiem prowadzonych prac budowlanych, a wybrany oferent zobowiązuje się do „dostarczenia” takiego obiektu budowlanego.

Wydaje się, że dyrektywa 93/37 obejmuje również tego typu porozumienia, na mocy których wykonawca ma za zadanie wykonać określony zespół prac budowlanych na terenie nienależącym do zamawiającego, a następnie przenieść jego własność lub wydzierżawić go na rzecz zamawiającego. Będzie to jednak miało miejsce jedynie w sytuacji, gdy wzniesiony obiekt budowlany będzie zgodny z uprzednio przedstawionymi przez zamawiającego warunkami określonymi w specyfikacji technicznej. Nie będzie objęta przez dyrektywę 93/37 umowa, na mocy której zamawiający nabywa określoną nieruchomość z zabudowaniami, nawet gdy będą one zmodyfikowane, jeżeli ich wzniesienie lub przebudowa nie nastąpiły zgodnie z wcześniej przedstawionymi przez zamawiającego warunkami technicznymi.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 dyrektywy 93/37 procedury w niej przewidziane stosuje się również do wyboru wykonawcy w sytuacji, gdy zamawiający udziela subwencji w wysokości co najmniej 50% wartości całego kontraktu innemu podmiotowi, który nie jest „zamawiającym” w rozumieniu dyrektywy, na wykonanie określonych obiektów budowlanych.

Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 3 dyrektywy 93/37 z za-mówieniem publicznym mamy do czynienia również wtedy, gdy co prawda budowa nie jest finansowana ze środków publicznych,

lecz w całości lub w części koszty te pokrywa wykonawca ze środków prywatnych, a zapłatą lub częścią zapłaty jest prawo do eksploatacji i pobierania opłat od użytkowników obiektów budowlanych. Klasycznym przykładem takiej sytuacji jest budowa autostrady ze środków prywatnego inwestora, który nabywa prawo pobierania opłat od korzystających z niej użytkowników.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Płyty granitowe z Chin : http://www.anmarstone.pl/
Designed WP.
Zawartość dokumentacji kredytowej

Podstawowym elementem dokumentacji kredytowej jest wniosek kredytowy. Kształt wniosku kredytowego zależny jest od rodzaju konkretnego kredytu. Wniosek kredytowy powinien zawierać następujące informacje:- podstawowe informacje o...

Zamknij