Rodzaje i funkcje ogłoszeń przewidzianych w prawie wspólnotowym

Tak jak generalną zasadą jest udzielanie zamówienia w drodze procedury otwartej lub ograniczonej, tak regułą jest ogłaszanie o zamiarze udzielenia zamówienia. Sytuacje, w których podmioty zamawiające zwolnione są z tego obowiązku, wiążą się nie tylko z dopuszczalnością stosowania procedur o charakterze negocjacyjnym – w sumie bowiem i tego rodzaju postępowania powinny być poprzedzone ogłoszeniem – ale przede wszystkim z zaistnieniem takich okoliczności, w których podanie informacji do publicznej wiadomości nie jest możliwe (z różnych przyczyn enumeratywnie wyliczonych w stosownych przepisach) lub nie ma praktycznie żadnego wpływu na liczbę potencjalnych uczestników postępowania.

Rodzaje i funkcje ogłoszeń przewidzianych w prawie wspólnotowym

Udzielając zamówienia publicznego podlegającego dyrektywom podmiot zamawiający w zasadzie jest zobowiązany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich – obok właściwego ogłoszenia rozpoczynającego postępowanie – wstępnego ogłoszenia o planowanym zamówieniu. Obowiązkiem takim objęci są zamawiający działający w ramach dyrektyw klasycznych, jak i dyrektywy sektorowej. Wstępne ogłoszenia informacyjne umożliwiają przedsiębiorcom wcześniejsze zapoznanie się z planami zamawiających odnośnie do przyszłych zamówień i wyprzedzające przygotowanie się do złożenia oferty. Jeżeli chodzi o zamówienia na dostawy i usługi to podmioty zamawiające zobowiązane są do opublikowania, w możliwie jak najszybszym terminie po rozpoczęciu roku budżetowego, ogłoszenia o wszystkich zamówieniach, jakich zamierzają udzielić w ciągu następnych 12 miesięcy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Umowy typu bezpośredniego

Do grupy umów bezpośrednich możemy zaliczyć umowy o wykonanie robót budowlanych, które mogą mieć formę „pod klucz”, umowy o zarządzanie oraz umowy najmu, kupna. Umowy...

Zamknij