Rodzaje ogłoszeń

Zgodnie ze stosownymi postanowieniami dyrektyw klasycznych zasadą jest, iż każde postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego musi być poprzedzone publikacją ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich oraz w elektronicznej bazie danych o przetargach za pośrednictwem

Urzędu Publikacji Urzędowych Wspólnot Europejskich. Ogłoszenia te przesyłane są w dowolny sposób (również w formie elektronicznej), a ich publikacja musi nastąpić w terminie 12 dni od daty wysłania przez podmiot zamawiający.

Jeżeli natomiast chodzi o ogłoszenie wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, objęte zakresem dyrektywy sektorowej, to powyższe rozważania mają i tutaj zastosowanie, z tym że dyrektywa ta przewiduje trzy kategorie takich ogłoszeń:

– ogłoszenie o rozpoczęciu procedury w celu udzielenia konkretnego zamówienia ogłoszenie tego rodzaju może być publikowane przy wszczynaniu każdej z procedur, jednakże jest jedynym dopuszczalnym i właściwym, jeżeli chodzi o procedurę otwartą

– ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikaqi przy skorzystaniu przez zamawiającego z procedury ograniczonej lub negocjacyjnej oferenci w pierwszym wypadku, a uczestnicy w drugim powinni być wybrani spośród kandydatów zakwalifikowanych zgodnie z takim systemem tego rodzaju ogłoszenie nie może stanowić etapu wszczynającego postępowanie przy zastosowaniu procedury otwartej

– okresowe ogłoszenie informacyjne – omówione powyżej w części dotyczącej ogłoszeń wstępnych.

Ogłoszenie publikowane jest w języku państwa, z którego pochodzi zamawiający, natomiast jego streszczenie publikowane jest we wszystkich urzędowych językach Wspólnoty. W razie wątpliwości wiążąca jest treść tekstu oryginalnego.

Wyżej wymienione ogłoszenia publikowane są w całości w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich oraz w bazie danych TED w językach, w jakich zostały sporządzone. Streszczenie ważniejszych elementów wszystkich ogłoszeń publikuje się w językach urzędowych Wspólnoty, przy czym za autentyczny uznawany jest jedynie tekst oryginału ogłoszenia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Ustęp 2 art. 21 dyrektywy 93/38

Okresowe ogłoszenie informacyjne (ogłoszenie wstępne) - w przypadku zamówień udzielanych zgodnie z postanowieniami dyrektywy sektorowej - po spełnieniu pewnych przesłanek może pełnić rolę ogłoszenia wszczynającego...

Zamknij