Rodzaje ryzyka projektu inwestycyjnego

Stwierdzenie, że projekty inwestycyjne są obarczone niepewnością i ryzykiem, nie jest stwierdzeniem oryginalnym. Słowo „ryzyko” pochodzi od starowłoskiego słowa risicare, co oznacza „odważyć się” B. Gruszka i M. Zawadzka proponują z kolei następujące określenie pojęcia ryzyka: ryzyko jest to zagrożeniu nie osiągnięcia zamierzonych celów1*. Nieco odmiennie pojmuje ryzyko Z. Fedorowicz, uznające je za możliwość (…) powstania zysków lub strat vr wynikli niepewności (rozbieżności pomiędzy rzeczywistością a przewidywaniam- co do przebiega zjawisk związanych z działalnością bankową71′.R. Hölscher pojęcie ryzyka definiuje z kolei następująco: tyzyko jest to wynikające z posiadania niepełnych informacji zagrożenie nieosiągnięcia w aktualnych warunkach zamierzonego zysku?1 W słowniku handlu zagranicznego znajdujemy następującą definicję: ryzyko – możliwość nastąpienia zdarzeń i okoliczności niezależnych od działającego podmiotu, których nie może on dokładnie przewidzieć i którym nie może w pełni zapobiec, a które przez zmniejszenie wyników użytecznych lub przez zwiększenie nakładów odbierają działaniu zupełnie lub częściowo cechę skuteczności, korzystności lub ekonomiczności.7,s

Potocznie nie rozróżnia się pojęć ryzyko i niepewność, ale nie może lo mieć miejsca w publikacjach naukowych. F. Knight wprowadził w literaturze ekonomicznej teorię niepewności mierzalnej, i niemierzalnej. Ryzyko jest niepewnością mierzalną a niepewność ryzykiem niemierzalnym. Zdaniem E. Ostrowskiej w ocenie efektywności ekonomicznej inwestycji niepewność i ryzyko są funkcją dwóch grup czynników:

– ilości i jakości informacji będących w dyspozycji inwestora,

-zmienności warunków realizacji i eksploatacji inwestycji.

Niepewność ma wymiar informacyjny (utrudniony dostęp do informacji lub niewiarygodność uzyskanych informacji). Ryzyko ma wymiar finansowy, gdyż można dokonać jego pomiaru, co oznacza, że dostępne informacje umożliwiają ocenę strat i zysków związanych z danym projektem inwestycyjnym, czyli oczekiwanych skutków przyszłych decyzji™.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

One Response to “Rodzaje ryzyka projektu inwestycyjnego”

  1. Ciolek pisze:

    nO NIESTETY TAK TO JUZ JEST ALBO SIE INWESTYCJA ZWROCI ALBO NIE, DLATEGO ZAWSZE NIE WARTO INWESTOWAC WIECEJ NIZ 10% BANKROLLU.

Leave a Reply

Designed WP.
Pojęcie inwestycji w nieruchomości i ich klasyfikacja

Skoro już nawiązaliśmy do projektów deweloperskich, pora na podanie kilku istotnych definicji.Definicja nieruchomości w polskich przepisach prawnych znajduje się w ait. 46 § 1 kodeksu...

Zamknij