Rozmowy z towarzystwami venture capital

W projektach deweloperskich istotne jest też pozyskanie inwestorów kapitałowych do spółki celowej. Podczas rozmów z tymi towarzystwami obowiązują te same zasady co podczas rozmów z bankami. Znów przydatny jest opisany wcześniej „rachunek sumienia”. Bardzo dużo zależy więc od rzetelnej dokumentacji kredytowej, w tym od studium wykonalności projektu inwestycyjnego. Ubiegając się

o finansowanie przez towarzystwo „venture capital” wyspecjalizowane w projektach deweloperskich, spółka celowa przedkłada takiemu towarzystwu bardzo podobne dokumenty jak do banku komercyjnego lub hipotecznego. Kluczowym czynnikiem powodzenia rozmów spółki celowej na temat pozyskania inwestora finansowego w postaci towarzystwa „venture capital” jest posiadanie przez spółkę celową doświadczonego zarządu. Zarząd taki powinien mieć udokumentowane doświadczenie w realizacji podobnych projektów i posiadać pewną wizję projektu. Projekt powinien mieć walory konkurencyjne w stosunku do innych projektów – np. cena najmu lub walory funkcjonalne nieruchomości. Wiarygodni powinni być też pozostali sponsorzy projektu – udziałowcy spółki celowej oraz wykonawcy. Ci ostatni powinni być wyłonieni w trybie przetargowym.

Negocjując z inwestorami finansowymi, tj. towarzystwami „venture capital”, pozostali sponsorzy powinni pamiętać, że udział towarzystwa „venture capital” w strukturze kapitałowej spółki celowej wiąże się z określonymi kosztami. Przede wszystkim wiąże się to z ograniczeniami swobody zarządu spółki celowej zapisanymi w umowie wspólników, narzucaniu kierunków rozwoju finny przez inwestora finansowego. Należy też pamiętać, że towarzystwa „venture capital” mają ograniczony horyzont inwestycyjny. Po osiągnięciu pewnego etapu rozwoju firmy, towarzystwo „venture capital” odsprzedaje swój udział kapitałowy innym inwestorom i realizuje swój zysk. Towarzystwa „venture capital” mogą na koszt spółki celowej do monitorowania prawidłowości inwestycji w toku także zaanga-żować zewnętrzną firmę inżynierską.

Dla towarzystwa „venture capital” wyjściem z dokonanej inwestycji kapitałowej może być wprowadzenie akcji na giełdę lub sprzedaż udziałów innemu inwestorowi np. pozostałym sponsorom projektu. W grę wchodzi także, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, umorzenie akcji i udziałów należących do towarzystwa „venture capital”.

Zdarza się, że inwestycja kapitałowa towarzystwa „venture capital” zamyka kompletowanie źródeł finansowania przez spółkę celową. Pozytywna decyzja takiego towarzystwa może być jednocześnie warunkiem uruchomienia 1 transzy kredytu inwestycyjnego.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Umowy ubezpieczenia

W „project finalice” spotykamy się z dwoma rodzajami ubezpieczenia. Są to tradycyjne ubezpieczenia majątku i osób od typowego ryzyka oraz ubezpieczenia spłaty kredytu przed ustanowieniem...

Zamknij