Różne rodzaje inwestycji

Decyzje inwestycyjne, stymulujące rozwój przedsiębiorstwa, są ściśle związane z odłożeniem w czasie środków na bieżącą konsumpcję przez akcjonariuszy lub udziałowców, kierownictwo i załogę, środki te są przeznaczone na iwestycje. Jednocześnie podjęcie decyzji inwestycyjnej wiąże się z oczekiwanymi korzyściami w przyszłości, gwarantującymi nie tylko odzyskanie zainwestowanego kapitału, ale także osiąganie dodatkowych środków związanych z rekompensatami za ponoszone ryzyko oraz za czas odłożenia bieżącej konsumpcji.*

Wyszczególnione wyżej rodzaje inwestycji różnią się skalą i formą kontroli ze strony inwestora nad przebiegiem procesu inwestycyjnego. Najsilniejszy wpływ inwestorzy mają tam, gdzie inwestor może bezpośrednio oddziaływać na zarządzanie procesem inwestycyjnym, np. wykonując prawa majątkowe i korporacyjne. Ma to miejsce w przypadku zakupu akcji lub udziałów spółek, na przykład spółek specjalnego przeznaczenia, przeznaczonych do realizacji określonego projektu inwestycyjnego. W przypadku inwestycji o charakterze rzeczowym przejawem ingerencji inwestora w proces inwestowania jest dobór partnerów do realizacji inwestycji (projektu inwestycyjneg- oraz wpływ na treść zawieranych umów związanych z realizacją projektu inwestycyjnego. Jednocześnie można wskazać takie rodzaje inwestycji, gdzie skala ingerencji inwestora jest ograniczona, np. zakup dłużnych papierów wartościowych. Zakup taki nie jest związany z wykonywaniem uprawnień majątkowych i korporacyjnych.

Oprócz powyższych kryteriów podziału inwestycji można w literaturze spotkać również podział inwestycji ze względu na realizujący je podmiot. Ten właśnie podział będzie miał bardzo istotne znaczenie dla dalszych rozważań. Pierwsza grupa inwestycji to inwestycje nowe, które realizowane są przez tzw. spółki celowe, o których już wspomnieliśmy i do których funkcjonowania będziemy dalej wiele razy nawiązywać. Są one typowym elementem „project finance”. W drugiej grupie inwestycji można wyróżnić inwestycje podejmowane przez istniejące od dawna podmioty gospodarcze, prowadzące różnorodną działalność.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

strona www
Designed WP.
Nowa ustawa o rachunkowości

Nowa ustawa o rachunkowości wprowadziła uzupełnioną definicję inwestycji- przez termin inwestycje nowa ustawa o rachunkowości rozumie aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z...

Zamknij