Rożnica między przebudową, rozbudową, rekonstrukcją lub modernizacją

Wtedy do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy amortyzacyjne od nowej wartości środka trwałego a nie nakłady inwestycyjne. Rozstrzygając różnice między przebudową, rozbudową, rekonstrukcją lub modernizacją Ministerstwo Finansów podaje interpretację w art. 22 g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 16 g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ulepszenie jest tutaj rozumiane jako:

– przebudowa, czyli zmiana (poprawieni- istniejącego stanu środków trwałych na inny

– rozbudowa, czyli powiększenie (rozszerzeni- składników majątkowych, w szczególności zaś budynków i budowli, linii technologicznych itp.

– rekonstrukcja, która jest odtworzeniem (odbudowanie- zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych

– adaptacja – przystosowanie (przerobieni- składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż wskazywało na to jego pierwotne przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych

– modernizacja jest unowocześnienie środków trwałych.

1,1 Z.Piwnicki, Jak i przy pomocy kogo budować?. „Przewodnik Budowlany” z kwietnia 200

Środki trwałe uznaje się za ulepszone, jeżeli wydatki poniesione na wspomniane wyżej procesy przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji powodują wzrost wartości użytkowej środków trwałych mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakoścą produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztów eksploatacji.

Inne, niż wymienione wyżej, formy ulepszenia nie są objęte zakazem zaliczenia odpowiednich wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Wobec powyższego nie powiększają one wartości początkowej środka trwałego do celów amortyzacji.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Szybka odprawa celna do Angli. Zobacz terazsłużebność przesyłu
Designed WP.
Inwestor

Inwestycje rzeczowe. Projekty inwestycyjne. Realizacja, ewidencja. Schematy, wzory, praca pod red. W.Flaka, Wydawnictwo C.H Beck, Warszawa 200 s. oraz w artykułach 647 i 658 ustawy...

Zamknij