Różnice pomiędzy konkretnymi przepisami dyrektyw

W przypadku zamówień na dostawy zamawiający może żądać dostarczenia próbek, opisów lub fotografii towarów, jakie mają być przedmiotem umowy czy też stosownych certyfikatów. Jeżeli produkty, które mają być przedmiotem dostawy są nietypowe lub skomplikowane albo też mają służyć szczególnemu celowi, zamawiający może osobiście lub przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym dostawca ma siedzibę, skontrolować zdolność produkcyjną dostawcy, a w razie konieczności również jego potencjał naukowy i badawczy oraz stosowane środki kontroli jakości

Różnice pomiędzy konkretnymi przepisami dyrektyw odnoszącymi się do rodzaju dokumentów, jakie zamawiający może brać pod uwagę przy ocenie potencjału technicznego oferenta wynikają z odmiennego charakteru zamówień na roboty, usługi czy dostawy

– każda z tych kategorii charakteryzuje się nieco innymi kryteriami, których badanie ma służyć prawidłowej ocenie zdolności przedsiębiorcy do realizacji udzielonego zamówienia.

W opinii do sprawy Komisja Wspólnot Europejskich v. Włochy Adwokat Generalny stwierdził, że zamawiający nie może czynić różnicy pomiędzy zaświadczeniami od organów państwowych, a zaświadczeniami od podmiotów prywatnych dotyczącymi dostarczanych już przez oferenta dostaw. Dyrektywa podaje dwa rodzaje takich dokumentów, jednak nie daje żadnych podstaw do określania, któremu z nich należałoby ewentualnie przyznać pierwszeństwo.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Interpretacja postanowień dyrektyw

W odróżnieniu od sytuacji wcześniej omówionej zamawiający chcący dokonać oceny wiedzy i możliwości technicznych przedsiębiorców biorących udział w postępowaniu mogą żądać przedstawienia tylko takich dokumentów,...

Zamknij