Rozwój „project finance”

Należy oczekiwać, że w Polsce, podobnie jak i w innych krajach Europy Zachodniej i w USA państwo będzie delegować inwestycje użyteczności publicznej na podmioty prawne. Tak zwana koncepcja partnerstwa publicznoprawnego wykorzystuje zasady „project finance” do finansowania projektów.

Rozwój „project finance” paradoksalnie może wynikać też z istniejących ograniczeń prawnych dla niektórych podmiotów, np. jednostek samorządu terytorialnego odnośnie dokonywanych inwestycji. Typowe dla „project finance” elementy struktury prawno-finansowe (np. spółki celow- są sposobem do przezwyciężania wspomnianych ograniczeń.

„Project finance” stanowi też szansę dla polskich banków komercyjnych na uzyskiwanie dodatkowych przychodów z tytułu uczestnictwa w organizacji finansowania i samym finansowaniu projektów inwestycyjnych. Ma to duże znaczenie dla banków komercyjnych w sytuacji zmniejszania się marż odsetkowych. Jak wiadomo, obecność kapitału zagranicznego w polskim systemie bankowym jest zancząca. Dla banków zagranicznych, „project finance” to typowa forma realizacji projektów inwestycyjnych. Deweloperzy winni mieć świadomość tego faktu.

Zastosowanie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych na zasadach project finance kładzie duży nacisk na analizę samej istoty i struktury prawno-finansowej projektu, identyfikację i minimalizację poszczególnych ryzyk przedsięwzięcia. Podczas procesu minimalizowania ryzyka obowiązuje zasada przypisania ryzyka tej stronie transakcji, która z racji swej specyfiki działalności, potencjału finansowego i dotychczasowego doświadczenia jest najbardziej predestynowana do jego poniesienia, i potrafi sobie najlepiej z nim radzić podczas realizacji projektu i później w okresie jego funkcjonowania.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Do czego są zobowiązani zamawiający?

Często się zdarza, iż zamawiający akceptują takie oferty, gdy ma miejsce nieumyślne naruszenie tych formalnych przesłanek, z drugiej jednak strony takie postępowanie narusza zasadę równego...

Zamknij