Ryzyko towarzyszące procesowi budowlanemu

Inna klasyfikacja ryzyka towarzyszącego procesowi budowlanemu zawarta jest w pracy Z. Marciniaka. Wyróżnia się tu ryzyko przekroczenia kosztów projektu, ryzyko wydłużenia czasu implementacji projektu oraz ryzyko niezrealizowania projektu zgodnie z wymaganiami klienta. Wymienione kategorie ryzyka są kształtowane przez wiele subkategorii ryzyka (ryzyka cząstkowego), w szczególności związanego z:

-jakością terenu budowy

– konstrukcją, zewnętrznymi materiałami budowlanymi, instalacjami, materiałami wykończeniowymi

– projektowaniem technicznym

– uzyskiwaniem opinii, zezwoleń itd.

– współpracą z kontrahentami

– bazą techniczną i personelem

– działaniem sił natury.86

Wskazane kategorie ryzyka można uzupełnić o zagadnienia związane z ochroną środowiska. Względy ochrony środowiska powodują dodatkowe nakłady, które powinny być uwzględnione w budżecie danego projektu inwestycyjnego. Płytki poziom wód gruntowych wymusza zastosowanie dodatkowej przeciwwilgociowej izolacji fundamentów lub mieszanek betonu oraz konieczność prowadzenia robót ziemnych. W skrajnym przypadku względy ochrony środowiska mogą doprowadzić do zatrzymania inwestycji – na przykład w sytuacji inwestycji na terenach poprodukcyjnych, jeśli w gruncie odkryte zostaną substancje szkodliwe, np. metan. Koszty utylizacji mogą przekroczyć planowany budżet inwestycji.87

Inną definicję ryzyka deweloperskiego podają K. Kirejczyk i M. Dąbrowski, którzy definiują ryzyko deweloperskie jako wystąpienie trudności związanych z wynajmem i sprzedażą powierzchni. Źródłem ryzyka jest według tych autorów nieodpowiednia koncepcja samej inwestycji deweloperskiej, nieodpowiednia lokalizacja i koncepcja użytkowania. Zdaniem K. Kirejczyka i ML Dąbrowskiego ryzyko jest tym większe, im bardziej deweloper oddala się od segmentu rynku, z którego się wywodzi i próbuje realizować inwestycje w tym segmencie i zakresie, w których brak mu doświadczenia, w lokalizacjach, które są mu nieznane i w skali przerastającej jego umiejętności osobiste i możliwości finansowe.“

Jak zauważa Z. Marciniak, ryzyka procesu inwestycyjnego są kategorią zmienną w czasie. Zmiany zachodzą zależnie od fazy projektu inwestycyjnego. Zmienia się też skala ryzyka. Największe ryzyko występuje na początku w fazie realizacji przedsięwzięcia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Czym jest ryzyko finansowe?

Jak zaznaczono wcześniej, przedsięwzięciom deweloperskim towarzyszy podobnie, jak i w przypadku innych przedsięwzięć inwestycyjnych, wiele rodzajów ryzyka, specyficznych dla tego typu działalności. Te rodzaje ryzyka...

Zamknij