Sformułowanie przepisów o cienkiej kapitalizacji

Na mocy art. 16 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość kapitału zakładowego (akcyjneg- spółki określa się na potrzeby przepisów o cienkiej kapitalizacji bez uwzględnienia tej jego części, która nie została na kapitał faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytó- oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek (kredytó- przysługujących udziałowcom (akcjonariuszo- wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których zgodnie z odrębnymi przepisami nie dokonuje się odpisów amortyza-cyjnych. Wyłączeniu podlega kapitał pokryty wierzytelnościami przysługującymi udziałowcom (akcjonariusz- danej spółki, a więc nie tylko tym, którzy udzielili pożyczki lub kredytu.

Analiza polskich przepisów dotyczących cienkiej kapitalizacji zwraca uwagę na jeszcze inne kwestie. Sformułowanie przepisów o cienkiej kapitalizacji sprawia, że termin zadłużenie może być tu potraktowany szeroko – do pojęcia zadłużenia może być zaliczone nie tylko zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów, ale także kredyty handlowe (np. kredyty kupiecki- i dłużne papiery wartościowe. Trzeba przy tym pamiętać, że stawki oprocentowania podlegają analizie władz skarbowych. Ma tu zastosowanie metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, czyli porównywanie ceny zastosowanej do dóbr lub usług transferowych w transakcji kontrolowanej do ceny zastosowanej do dóbr lub usług transferowanych w porównywalnej

transakcji niekontrolowanej w porównywalnych okolicznościach. Analizowaną ceną jest oprocentowanie kredytu i pożyczki.7’ W polskich warunkach szacowanie cen transferowych regulowane jest przez odpowiednie rozporządzenie ministra finansów .

Na koniec konsekwencje podatkowe transferu nieruchomości związane z ordynacją podatkową. Zgodnie z art. 112 § 1 ordynacji podatkowej nabywca przedsiębiorstwa lubjego zorganizowanej części odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (art. 16 ust - m.in.:- odsetek od pożyczek (kredytó-...

Zamknij