Spółka cywilna

Spółki cywilne w „project finance” funkcjonowały w przemyśle stoczniowym. Były powołane do realizacji kontraktów z armatorami. Spółka cywilna nie jest więc jako forma prawna czymś obcym w „project finance”. Spółka cywilna powstaje w momencie, gdy co najmniej dwóch wspólników zawrze umowę, w której zobowiązują się oni dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności poprzez wniesienie wkładów do spółki. Spółka cywilna może zaciągać zobowiązania i nabywać wierzytelności oraz sprzedawać towary i usługi. Majątek, którym dysponuje spółka cywilna, stanowi współwłasność łączną wszystkich wspólników. Żaden ze wspólników nie może samodzielnie rozporządzać udziałem w tym majątku, ani domagać się podziału majątku tak długo, jak istnieje spółka. Wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania, które zaciąga spółka cywilna. Wierzyciel spółki może według swego uznania żądać spełnienia całości lub części świadczenia od wszystkich wspólników, lub od każdego z nich z osobna. Każdy ze wspólników odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki cywilnej, które powstały w trakcie jego członkostwa w spółce.

Przyjmuje się, że wspólnik może zbyć swój udział w spółce wyłącznie wraz ze swoim członkostwem w spółce. Wspólnicy zazwyczaj w równym stopniu uczestniczą w spółce cywilnej w podziale zysków i w podziale strat. Spółka cywilna daje możliwość zaliczkowego wypłacania dywidendy. Dopuszczalne jest jednak ustalenie w umowie spółki, że dany wspólnik nie będzie uczestniczył w stratach. Spółka cywilna jest w chwili obecnej zanikającą formą prawną. Spółki cywilne mają bowiem zostać przekształcone z spółki jawne.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

kraty pomostowe
Designed WP.
Odpowiedzialność poręczyciela wekslowego ma charakter:

- samoistny (poręczenie obowiązuje nawet wówczas, gdy zobowiązanie, za które się poręcza, straciło ważność z jakiejkolwiek przyczyny wyjątkiem jest wada formalna weksla)- poręczyciel odpowiada w...

Zamknij