Spółki akcyjne i art. 337 § 2 k.s.h.

Z punktu widzenia banku finansującego projekt, istotne są też niektóre zapisy k.s.h. Art. 182 k.s.h. stwierdza, że „Zbycie udziału (…) oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć.” Jeśli umowa uzależnia ustanowienie zastawu od zgody spółki, to wyraża ją zarząd w formie pisemnej, jeśli natomiast przewidziane są inne obostrzenia czy też inny tryb w samej umowie spółki, to należy go zastosować. Zgoda taka musi zostać udzielona najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od zawarcia umowy zastawu rejestrowego, ponieważ w tym czasie powinien zostać złożony wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów, w przeciwnym razie istnieje potizeba zawarcia nowej umowy zastawniczej. Zgoda taka powinna być dostarczona bankowi finansującemu przed uruchomieniem środków, gdyż po wypłacie kredytu w sytuacji odmowy dostarczenia zgody spółki zabezpieczenie będzie nieskuteczne. W przypadku spółek akcyjnych należy pamiętać o art. 337 § 2 k.s.h. Na mocy tego paragrafu: „statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi.” Warto też pamiętać, że zgodnie z przepisem art. 336 § 1 k.s.h. akcje obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne powinny pozostać imiennymi do dnia zatwierdzenia przez najbliższe zwyczajne walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji i w ciągu tego okresu nie mogą być zbyte ani zastawione. Akcje te w okresie,

o którym mowa w § 1 „powinny być zatrzymane w spółce na zabezpieczenie roszczeń o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań do wniesienia wkładów niepieniężnych. Roszczeniom tym służy pierwszeństwo zaspokojenia przed innymi wierzytelnościami nieupizywilejowanymi. Wskazanych przepisów nie stosuje się do akcji obejmowanych w razie podwyższenia kapitału w spółkach publicznych oraz wydawanych w przypadku łączenia, podziału i przekształcania spółek.”

W kontekście postanowień umowy zastawniczej, w których uzależnia się roz-porządzenie akcją od zgody banku finansującego, należy pamiętać, że umowa ograniczająca na określony czas rozporządzanie akcją lub częścią ułamkową akcji jest dopuszczalna.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Zastawnik

Możliwość zaspokojenia zastawnika poprzez przejęcie przez niego przedmiotu zastawu musi być określone w umowie zastawniczej. Jest to odnotowywane w rejestrze zastawów. W umowie zastawniczej musi...

Zamknij