Spółki kapitałowe jako spółki celowe

W praktyce gospodarczej w Polsce, najczęstszymi formami spółek celowych, występującymi w „project fmance”, są spółki kapitałowe. W rozumieniu kodeksu spółek handlowych, spółkami kapitałowymi są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna są w realiach polskich relatywnie dobrze znanymi formami prowadzenia działalności gospodarczej. W spółkach kapitałowych istotna jest gotowość wspólników do współpracy, wspólne dążenie do wytyczonego celu i brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Nowością w stosunku do dawniej obowiązujących przepisów kodeksu handlowego jest rozstrzygnięcie w nowym kodeksie spółek handlowych wielu kwestii związanych z uruchamianiem wspólnego przedsięwzięcia. Fakt ten ma znaczenie w kontekście zawiązywania spółek celowych w „project finance”. Kodeks spółek handlowych uprościł też zasady łączenia spółek, dopuszczając możliwość łączenia się różnych rodzajów spółek. Dodatkowo kodeks spółek handlowych rozszerzył możliwość tworzenia spółek celowych, wprowadzając instytucje podziału spółek. Spółkę celową można zatem utworzyć na podstawie kodeksu spółek handlowych poprzez podział spółki macierzystej.

W kontekście uruchamiania wspólnego przedsięwzięcia realizowanego na zasadach „project finance” warto wspomnieć o instytucji spółki kapitałowej w organizacji. Spółka w organizacji jest strukturą tymczasową, przewidzianą na okres pomiędzy zawarciem umowy spółki a momentem dokonania rejestracji spółki przez sąd rejestrowy. Spółka kapitałowa w organizacji jest samodzielnym podmiotem prawa handlowego, który działa we własnym imieniu i pod własną firmą oraz który może zaciągać zobowiązania, nabywać prawa oraz nieruchomości, pozywać i być pozywanym. W sprawach nie uregulowanych do spółek w organizacji stosuje się przepisy dotyczące danego typu spółek po ich wpisie do rejestru.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

alternatus.pl
Designed WP.
Kryteria kwalifikacji niewymienione w dyrektywach

W doktrynie dyskutowana jest kwestia istnienia i możliwości stosowania tzw. warunków dodatkowych, niezawartych wprost w przepisach dyrektyw. Spór został wywołany na tle wcześniej wspomnianego orzeczenia...

Zamknij