Spółki osobowe jako spółki celowe

Spółki prawa handlowego co do zasady działania zawiera takie same elementy jak spółka cywilna. Ogólne przepisy kodeksu spółek handlowych wskazują na

konieczność zdefiniowania w umowie spółki obowiązku dążenia wspólników lub akcjonariuszy do wspólnego celu gospodarczego. Dążenie to może odbywać się poprzez wniesienie wkładów lub poprzez inną formę współdziałania.

Do spółek osobowych zaliczamy spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne. .Ponadto k.s.h wprowadził przepisy, które mają na celu wymuszenie przekształcenia przez przedsiębiorców dużych spółek cywilnych w spółki jawne. Zatem spółka cywilna, której przychody netto ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług w każdym z dwóch kolejnych lat obrotowych osiągnęły równowartość w PLN co najmniej 400 000 euro, powinna zostać zgłoszona w celu wpisania do rejestru sądowego. Z chwilą wpisu do rejestru spółka laka staje się spółka jawną. Poza tym spółki osobowe są łatwe i stosunkowo tanie w zakładaniu i funkcjonowaniu (umowa spółki jawnej nie wymaga formy notarialnej).

Spółki osobowe wyróżniane przez kodeks spółek handlowych mają kilka wspólnych cech. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym nieruchomości, zaciągać zobowiązywania oraz pozywać i być pozywaną. Spółka osobową ma zdolność sądową, ale nie ma zdolności prawnej.

Przeniesienie członkostwa w spółce osobowej na nowego wspólnika jest dopuszczalne, o ile zezwala na to umowa spółki. Zmianę wspólnika powinni zaakceptować pisemnie pozostali wspólnicy. Kodeksowy wymóg zgody wszystkich pozostałych wspólników będzie miał zastosowanie, gdy wspólnicy nie ustalą inaczej w umowie spółki. Przeanalizujmy specyfikę poszczególnych rodzajów spółek osobowych. Spółka jawna posiada podmiotowość „prawno-handlową”.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

One Response to “Spółki osobowe jako spółki celowe”

  1. Matyjasik pisze:

    a czy spolka komandytowo akcyjna takze moze byc spolka docelowa?

Leave a Reply

Designed WP.
Rodzaje ryzyka projektu inwestycyjnego

Stwierdzenie, że projekty inwestycyjne są obarczone niepewnością i ryzykiem, nie jest stwierdzeniem oryginalnym. Słowo „ryzyko” pochodzi od starowłoskiego słowa risicare, co oznacza „odważyć się” B....

Zamknij