Sprawa Nord-Pas-de-Calais

Orzeczenie w sprawie Beentjes wywołało spory co do jego interpretacji. Dopiero w sprawie Nord-Pas-de-Calais Trybunał. Sprawiedliwości stwierdził, że dopuszczalne jest stosowanie dodatkowych kryteriów oceny ofert, o ile zostały one podane wcześniej wszystkim zainteresowanym do wiadomości i nie mają charakteru dyskryminującego. W jednym jednak z następnych orzeczeń Trybunał orzekł, że co prawda dyrektywy wspólnotowe nie zawierają zamkniętego katalogu kryteriów wyboru ofert, to jednak przyjęte przez zamawiającego kryteria muszą mieć na celu wybór oferty ekonomicznie najkorzystniejszej, a ich sprecyzowanie nie może zezwalać zamawiającemu na nieograniczoną swobodę wyboru. Oznaczałoby to, że dodatkowe kryteria o tyle są dopuszczalne, o ile mają pewien walor ekonomiczny. Zupełnie odmienne stanowisko przyjął Trybunał Sprawiedliwości w ostatniej sprawie Concordia Bus Finland stwierdził mianowicie, że nie każde kryterium musi mieć „czysto” ekonomiczną naturę. Nie można bowiem wykluczyć, że pewne czynniki o innym charakterze mogą też – z punktu widzenia zamawiającego – wpływać na wartość oferty. Trybunał powołał się tutaj na kryterium wyglądu estetycznego – wymienione w dyrektywach oraz na art. 6 TWE dotyczący ochrony środowiska. Podkreślił jednak, że takie kryteria muszą mieć bezpośredni związek z przedmiotem zamówienia. Nie do końca jest jednak jasne, czy podmiot zamawiający może uwzględnić jedynie bezpośrednią korzyść ekonomiczną oferty dla danego zamówienia, czy też może wziąć pod uwagę korzyści dla całej gospodarki, regionu czy państwa.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Warunki wytwarzania produktów przyjazne środowisku

Natomiast w przypadku dyrektywy sektorowej brak jest takich ograniczeń, albowiem przewiduje ona jedynie obowiązek określenia „obiektywnych kryteriów i zasad" bez odsyłania do zdolności finansowej czy...

Zamknij