Środki odwoławcze w systemie zamówień publicznych

Prawidłowe stosowanie postanowień regulujących poszczególne etapy postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego może być zapewnione w drodze przyjęcia odpowiednich systemów kontroli podejmowanych decyzji. Prawa poszczególnych przedsiębiorców, niejednokrotnie naruszane poprzez określone działania podejmowane przez zamawiających, byłyby jedynie iluzoryczne, gdyby nie możliwość dostępu do skutecznych systemów procedur odwoławczych. Między innymi również zasada równości, stanowiąca podstawę prawidłowego prowadzenia przetargu o udzielenie zamówienia, a znajdująca swoje odzwierciedlenie w poszczególnych przepisach prawnych, powinna być chroniona poprzez gwarancje przewidziane w prawie dotyczącym odwołań.

Zamówienia publiczne stanowią jeden z niewielu obszarów prawa wspólnotowego, na których istnieją odrębne uregulowania dotyczące procedur odwoławczych dostępnych pokrzywdzonym jednostkom w postępowaniu przed krajowymi sądami lub innymi kompetentnymi organami kontrolnymi. Celem ich wprowadzenia było zasadnicze wzmocnienie gwarancji dla przejrzystości i braku dyskryminacji w zamówieniach publicznych wewnątrz Unii oraz stworzenie na poziomie ustawodawstwa wewnętrznego państw członkowskich jednolitej w skali całej Wspólnoty procedury rozstrzygania sporów dotyczących udzielania zamówień.

Owe szczególne postanowienia zawarte zostały w dwóch dy-rektywach, z których jedna – dyrektywa Rady 89/665/EEC reguluje ten problem w odniesieniu do sfery zamówień publicznych na dostawy, na roboty publiczne i na usługi publiczne, zaś druga

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Zakres podmiotowy GPA

W związku z tym, że niektóre zamówienia udzielane przez określone podmioty zamawiające z państw członkowskich Unii Europejskiej objęte są Porozumieniem w sprawie Zamówień Rządowych 1994...

Zamknij