Standardy europejskie

W celu ułatwienia zagranicznym kontrahentom dostępu do zamówień w innych państwach członkowskich i prawidłowej realizacji zasady równego traktowania przedsiębiorców europejskie instytucje: Europejski Komitet do spraw Standaryzacji (CEN) i Europejski Komitet do spraw Elektroniki (CENELEC), zajmujące się problemem unifikacji standardów kwalifikacji, na wniosek Komisji mają rozważyć problem przygotowania odpowiednich „standardów”, które mogłyby być przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie. Takie jednolite systemy kwalifikacji znacznie ułatwiłyby wzajemne uznawanie „kondycji” przedsiębiorstw ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Kwalifikacja uczestników działających w ramach jednej grupy finansowej

Pewne trudności mogą wyniknąć przy ocenie sytuacji finansowej lub potencjału technicznego przedsiębiorców działających w ramach holdingu. Przypadek taki był rozważany na tle sprawy Ballast, której przedmiotem był spór pomiędzy przedsiębiorstwem Ballast Nedam Groep a Ministrem Robót Publicznych, który odmówił przedłużenia wpisu na listę uznanych wykonawców argumentując, że Ballast Nedam Groep jako firma holdingowa zrzeszająca przedsiębiorców będących niezależnymi osobami prawnymi, nie wykonuje samodzielnie robót, a celem potwierdzenia swojego do-

świadczenia i fachowości powołuje się na roboty wykonane przez podmioty wchodzące w skład grupy. Trybunał orzekł, iż przy ocenie spełniania kryteriów będących przesłanką do wpisu na listę uznanych wykonawców, w przypadku złożenia wniosku przez główny podmiot danej grupy holdingowej zamawiający może brać pod uwagę poszczególne podmioty wchodzące w skład takiej grupy, nawet jeżeli są one odrębnymi osobami prawnymi. Wnioskodawca jest jednak obowiązany wykazać, iż faktycznie może rozporządzać środkami i zasobami tych podmiotów, niezbędnymi do wykonania robót. Do kompetencji sądów krajowych należy natomiast stwierdzenie, czy stosowne dokumenty zostały przedłożone.

Swoją tezę Trybunał oparł między innymi na tym, że przepisy dyrektywy zezwalają na wykonywanie robót budowlanych za po-średnictwem agencji lub oddziałów, a ponadto oferty mogą być składane przez grupy wykonawców i nie można od nich wymagać, by przed udzieleniem zamówienia przybrały określoną formę prawną.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Regres do sponsorów projektu

Jak zaznaczono wcześniej, jednym ze znaczeń, w jakim występuje słowo sponsor, jest możliwość dochodzenia od sponsorów projektu roszczeń związanych z projektem przez innych uczestników projektu....

Zamknij