Strategia postępowania wobec instytucji finansowej

Jak już była mowa wcześniej, bez pozyskania środków finansowych nie ma możliwości realizacji żadnego projektu inwestycyjnego. Projekty deweloperskie nie są tu żadnym wyjątkiem. Na temat odpowiedniego postępowania z dostarczycielami finansowania, z bankami komercyjnymi i hipotecznymi oraz innymi instytucjami finansowymi napisano już bardzo wiele. W doprowadzeniu z sukcesem do końca negocjacji z instytucjami finansowymi deweloperowi – spółce celowej – pomaga znajomość realiów funkcjonowania banków i instytucji finansowych, ich polityki i metod analitycznych oraz ograniczeń prawnych, jakim podlegają. Równic istotna jest znajomość realiów działania banków w odniesieniu do monitorowania udzielonego kredytu. Zacznijmy od banków komercyjnych i hipotecznych, zaznaczając w tym miejscu, że postępowanie towarzystw inwestycyjnych typu „venture capital” w pozyskiwaniu dokumentów i analizie projektu jest bardzo podobne.

Początek współpracy z bankiem komercyjnym – dokumentacja kredytowa

Pamiętajmy, że polskie prawo wyposażyło banki w wiele prerogatyw. Odwołajmy się tutaj do niektórych zapisów Prawa bankowego. Art. 70 ust. 3 Prawa bankowego daje bankowi szerokie możliwości, jeśli chodzi o pozyskanie dokumentacji od kredytobiorcy. Kredytobiorca jest obowiązany umożliwić bankowi podejmowanie czynności związanych z oceną sytuacji finansowej oraz kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu. Obowiązek dostarczania dokumentacji kredytowej jest daleko idący. Z mocy art. 74 Prawa bankowego kredytobiorca jest obowiązany w okresie obowiązywania umowy kredytowej do udostępniania na żądanie banku informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji.

Dokumentacja kredytowa przedkładana przez kredytobiorcę bankowi powinna charakteryzować się wieloma atrybutami. Należą do nich:

– kompletność,

– wszechstronność,

– wiarygodność,

– wzajemna spójność,

– aktualność,

– autoryzacja (podpis przez upoważnione osoby).

Jakość dokumentacji świadczy o profesjonalizmie podmiotu ubiegającego się o kredyt, a w szczególności o tym, czy przeprowadził on proces rozpoznania ryzyka.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Obszarami słabych i mocnych stron projektu są:

- marketingowa strona projektu,- techniczno-technologiczna strona projektu,- finansowa strona projektu,- organizacyjna strona projektu.Umowy związane z projektem inwestycyjnymOprócz przygotowania stosownej dokumentacji umowy związane z różnymi fazami...

Zamknij