Studium wykonalności projektu inwestycyjnego

– zagadnienia ogólne

Podsumowaniem przeprowadzonych analiz jest jak wskazano wcześniej „feasi- bility study” projektu inwestycyjnego, zwane również studium wykonalności projektu inwestycyjnego. Dokument ten jest wymagany z uwagi na następujące cechy charakterystyczne projektu inwestycyjnego:

– długi okres realizacji,

– znaczne nakłady inwestycyjne,

– złożoność problemów technicznych i organizacyjnych.

Studium wykonalności projektu dotyczy już wybranego wariantu realizacji projektu. Studium wykonalności projektu („feasibility study”) powinno rozpoczynać się wstępną charakterystyką projektu. Dalej powinny być zaprezentowane wnioski i rekomendacje dla potencjalnych inwestorów i instytucji finansowych. Studium wykonalności projektu inwestycyjnego powinno składać się z następujących elementów:

– Geneza projektu.

– Analiza rynku i koncepcja marketingowa.

– Surowce i inne nakłady.

– Lokalizacja i środowisko.

– Strona techniczna projektu.

– Organizacja projektu.

– Zasoby ludzkie.

– Analiza SWOT.

– Cele i sposoby realizacji projektu.

– Harmonogram realizacji projektu.

Analiza finansowa i ocena projektu:

– założenia do prognoz finansowych (m.in. inflacja, kurs walutowy, stopa procentowa, stawki podatków etc.),

prognoza sprzedaży.

– prognoza kosztów,

– nakład inwestycyjne,

– prognoza wykorzystania i spłat źródeł finansowania,

prognoza kosztów finansowych,

plan amortyzacji,

– zapotrzebowanie na kapitał obrotowy,

– prognoza bilansu, rachunku wyników, rachunku przepływów pieniężnych.

– Analiza wskaźnikowa, w tym analiza płynności projektu.

– Wyliczenie efektywności metodą NPV i IRR oraz ewentualnie ocena projektu inwestycyjnego za pomocą prostych metod oceny.

– Analiza break-even.

– Testy wrażliwości.

– Wnioski.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Przygotowanie dokumentacji – współpraca z konsultantem

W przypadku dysponowania własnymi ekspertami, posiadającymi doświadczenie w realizacji danego typu projektu inwestycyjnego, jak również szczupłości środków finansowych, studia wykonalności projektu mogą być przygotowane przez...

Zamknij