Szczególna rola umowy sprzedaży

Można wskazać na takie projekty, które od początku są realizowane z myślą o rychłej sprzedaży obiektu po jego zakończeniu, najlepiej konkretnemu odbiorcy o dobrej sytuacji finansowej. Umowa sprzedaży może dotyczyć już wynajętego (skomercjalizowaneg- obiektu (nieruchomośc- lub spółki celowej realizującej dane przedsięwzięcie.

Szczególną rolę umowy sprzedaży odgrywają w mieszkaniowych projektach deweloperskich, gdyż zapewniają projektowi przychody na odpowiednim poziomie.

Niezależnie od konkretnej sytuacji umowy sprzedaży nieruchomości mają wiele cech wspólnych. Zgodnie z art. 535 k.c. w umowie do obowiązków sprzedającego należy przeniesienie na kupującego własności lokalu i jego wydanie. Kupujący jest zobowiązany z kolei do zapłaty uzgodnionej kwoty i do odbioru rzeczy.

Zgodnie z artykułem 75 k.c., jeżeli wartość przedmiotu umowy sprzedaży przewyższa 2000 złotych, umowa taka powinna być zawarta w formie pisemnej do celów dowodowych. Umowa sprzedaży nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Tak stanowi art. 75 k.c.

W umowie sprzedaży cena powinna zostać określona wprost lub przez określenie podstaw do jej obliczenia. Może to być też równowartość w złotych polskich odpowiedniej kwoty w walutach obcych. Umowa sprzedaży powinna przewidywać też termin wydania rzeczy kupionej (w tym przypadku nieruchomośc- i termin zapłaty ceny. Oba te zdarzenia mogą nastąpić przed terminem wydania rzeczy kupionej, chyba że strony postanowiły coś innego (art. 457 k.c.).

Jeżeli termin zapłaty ceny za nabywaną nieruchomość nie został sprecyzowany w umowie, ani nie wynika z okoliczności, kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny niezwłocznie po wezwaniu go przez sprzedającego. Stanowi o tym artykuł 455 kodeksu cywilnego. Termin „niezwłocznie” oznacza okres, który nie przekracza 14 dni. Opóźnienia w zapłacie, mogą skutkować koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Umowa dzierżawy jest uregulowana w art. 693-709 k.c.

Na mocy artykułu 678 k.c. w trakcie zbycia rzeczy zajętej w czasie trwania najmu (np. nieruchomośc- nabywca wstępuje w' stosunek najmu na miejsce zbywcy (wynajmującego)....

Zamknij