Szczególne unormowania dyrektywy sektorowej

Odmienne, bardziej elastyczne uregulowania dotyczące kwalifikacji przedsiębiorców i wpisywania ich na listy urzędowe zawiera tzw. dyrektywa sektorowa 93/3 Artykuł 30 ust. 1 dyrektywy 93/ 38 ustanawia ogólną zasadę, zgodnie z którą zamawiający może według swojego uznania ustanowić i stosować systemy kwalifikacji dostawców, wykonawców i usługodawców. Jednak kryteria i zasady takich systemów nie mogą być całkowicie dowolne – winny być one obiektywne, tam gdzie jest to stosowne wzorować się na normach europejskich i przede wszystkim nie mogą naruszać zasady równego traktowania wszystkich przedsiębiorców. Zamawiający nie może więc wymagać jedynie od niektórych oferentów spełnienia warunków o charakterze administracyjnym, technicznym lub finansowym, jeżeli ich spełnienia nie żąda od pozostałych. Nie może również żądać przedstawienia nowych dokumentów lub innych dowodów na okoliczność, której istnienie lub jej brak został uwiarygodniony za pomocą innych środków. Odmowa zakwalifikowania może być oparta tylko na kryteriach przyjętych w danym systemie.

Te same zasady, które rządzą ustanawianiem takich systemów kwalifikacji odnoszą się również do procesu ich aktualizacji. Kryteria i reguły mają charakter jawnych – na wniosek zain-teresowanych przedsiębiorców zamawiający jest obowiązany je udostępnić, jak również informować ich każdorazowo o jego zmianie czy aktualizacji. W przypadku gdy zamawiający nie ustanowił własnego odrębnego systemu kwalifikacji, a stosuje taki system ustalony przez inną instytucję – wystarczy jak poinformuje zainteresowane podmioty o nazwie tej instytucji.

Każdy z przedsiębiorców może złożyć wniosek o dopuszczenie do systemu kwalifikacji, a zamawiający jest obowiązany udzielić odpowiedzi w rozsądnym terminie. Również w przypadku, gdy zamawiający zamierza przerwać proces kwalifikacji danego podmiotu powinien go o tym powiadomić na piśmie wraz z przyczyną takiego postępowania. Zamawiający wprowadzający systemy kwalifikacji są obowiązani zapewnić, by dostawcy, wykonawcy i usługodawcy mogli występować o kwalifikację w każdym czasie.

Podmioty zakwalifikowane zgodnie z kryteriami danego systemu powinny być wpisane do pisemnego rejestru zakwalifikowa nych dostawców, wykonawców lub usługodawców i jeżeli jest to możliwe to w podziale zgodnym z kategoriami odpowiadającymi typom zamówień, których dotyczy kwalifikacja. Systemy te powinny być opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w formie ogłoszenia stosownie do załącznika XIII do dyrektywy 93/38 podającego cel utworzenia takiego systemu i sposób dostępu do reguł rządzących jego stosowaniem.

Jak z powyższego wynika, w przypadku zamówień w sektorach użyteczności publicznej brak jest z góry określonych generalnych kryteriów kwalifikacji opisanych w dyrektywie, tak jak to ma miejsce w przypadku tzw. sektora publicznego. Z pewnością jednak zamawiający winni stosować kryteria podobne odnoszące się do sytuacji finansowej i potencjału ekonomicznego i technicznego zainteresowanych podmiotów.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Wstęp

- prawo do swobodnego tworzenia podmiotów gospodarczych- swoboda działalności gospodarczej wszystkich podmiotów taka swoboda oznacza możliwość wyboru sposobu produkcji, profilu produkcji, alokacji kapitału i sposobów...

Zamknij