Treść wyłącznych praw

Skorzystanie przez dany podmiot z przywileju wyłączenia nie oznacza uprawnienia do całkowicie swobodnego postępowania w ramach działalności polegającej na udzielaniu zamówień – są one zobowiązane do przestrzegania pewnych standardów niedyskryminacyjnego i zapewniającego zachowanie konku-rencji dokonywania zamówień. Ten rodzaj wyłączenia polegający na zastąpieniu obowiązku stosowania się do bardziej szczegółowych postanowień dyrektywy 93/38 powinnością zapewnienia jedynie pewnego minimum konkurencyjności nazywany bywa „systemem alternatywnym” do tego istniejącego pod rządami dyrektywy.

Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy przewiduje, że Komisja Wspólnot Europejskich posiada uprawnienie do:

– uznania, iż eksploatacja pewnych obszarów geograficznych w celu wydobycia ropy naftowej, gazu, węgla lub innych paliw stałych nie stanowi czynności objętych zakresem dyrektywy 93/38 określonym w art. 2 (b) (i) oraz

– nie uznania podmiotów za działające na podstawie szczególnych lub wyłącznych praw w rozumieniu art. 2 ust. 3 (b) z powodu podjęcia jednej lub kilku takich czynności.

Treść pierwszej części tego przepisu przyznaje Komisji kom-petencję do zwolnienia objętych wyłączeniem podmiotów od obowiązku przestrzegania reguł zawartych w dyrektywie, a odnoszących się do zamawiających prowadzących tego rodzaju działalność. W zamian za to podmioty te będą zobligowane do przestrzegania stosownych reguł w ograniczonym zakresie oraz do zapewnienia przestrzegania zasady niedyskryminacji i konkurencyjności w ramach prowadzonych przez nie postępowań o udzielenie zamówienia. Problematycznym jest uznanie, co konkretnie składa się na pojęcie „niedyskryminacyjnej i zapewniającej zachowanie konkurencji procedury przetargowej” w rozumieniu art. 3 ust. 2 (a). Dotyczy to szczególnie obowiązków w zakresie informowania o zamierzonych zamówieniach.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Artykuł 3 dyrektywy 93/38

Sformułowanie art. 2 ust. 2 (b) (i) dyrektywy nie jest precyzyjne i dlatego jego zakres obowiązywania może budzić wątpliwości. Nie jest jasne na przykład, czy...

Zamknij