Umowy sprzedaży lokali

W przypadku sprzedaży nieruchomości uprawniony z tytułu prawa pierwokupu może złożyć oświadczenie o zamiarze wykonania prawa pierwokupu w terminie miesięcznym od otrzymania zawiadomienia

o zawarciu umowy sprzedaży. Ten termin można jednak zmienić za porozumieniem stron (art. 598 § 2 k.c.). Z chwilą złożenia przez uprawnionego stosownego oświadczenia umowa sprzedaży o takiej samej treści, jaką zbywający zamierzał zawrzeć z innym kontrahentem, dochodzi do skutku właśnie z uprawnionym, który ma prawo pierwokupu.

Wykonanie przez kupującego umowy sprzedaży może być zabezpieczone poręczeniem firmy macierzystej lub gwarancją bankową. Kupujący może więc stać się sponsorem projektu inwestycyjnego. Umowy sprzedaży lokali mają szczególne znaczenie w mieszkaniowych projektach deweloperskich. Przedstawione do wglądu umowy zawarte przez inwestora (deweloper- z nabywcami jednostek mieszkalnych mają za zadanie upewnić strony zaangażowane w realizację projektu, iż deweloper w prawidłowy i pewny sposób zabezpieczył wpłaty środków pieniężnych na poczet realizowanej inwestycji. Stąd powinny się w niej znaleźć takie kwestie jak:

– lokalizacja jednostki

– cena 1 m2 powierzchni użytkowej i cena całkowita sprzedawanej jednostki mieszkalnej oraz ewentualnie poddaszy, piwnic, garażu (rozróżnienia te są stosowane z uwagi na inne koszty budowy lub standardu wykończenia)

– klauzule specjalne (np. ceny promocyjne, odroczone płatności, dodatkowe zobowiązania dewelopera wobec klienta)

– określenie wskaźnika waloryzacyjnego (jeśli waloryzacja występuje)

– harmonogram wpłat z określeniem wartości i czasu wpłaty (najczęściej stosowany jest system procentowy uzależniony od zaawansowania prac)

– opis standardu wykonania prac

– termin oddania jednostki do użytkowania

– określenie prawa, jakie otrzyma klient po zapłacie ceny (własność z udziałem w gruncie, użytkowanie wieczyste gruntu i prawo własności domu/mieszkania, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego)

– określenie kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji i terminów wpłat.W7

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Rękojmia dotyczy wad fizycznych i prawnych

Z pojęciem sprzedaży wiążą się pojęcia rękojmi (560-562 k.c.) i gwarancji (577-582 k.c.). Wiążą się one z odpowiedzialnością za w'ady rzeczy sprzedanej. Rękojmia dotyczy wad...

Zamknij