Umowy towarzyszące projektowi inwestycyjnemu

Umowy, deklaracje, pisemne uzgodnienia towarzyszące projektowi powinny precyzować podstawowe założenia do prognoz finansowych towarzyszących projektowi.

Z punktu widzenia stron zaangażowanych w realizację projektu, umowy związane z różnymi fazami realizacji projektu inwestycyjnego dokumentują profesjonalizm osób, zwłaszcza kadry zarządzającej zaangażowanej w realizację projektu. Profesjonalizm przejawia się głównie poprzez zastosowane w umowach odpowiednich sposobów zabezpieczenia interesów spółki celowej realizującej projekt. Umowy towarzyszące projektowi inwestycyjnemu dokumentują także rzeczywisty stosunek stron zaangażowanych w realizację projektu inwestycyjnego. Chodzi tu o szczerość intencji względem projektu inwestycyjnego – zasady rozliczania się ze spółką realizującą projekt, zakres wsparcia dla projektu, trwałość związków z projektem, moment rozpoczęcia transferu zysków z projektu. Warto czasami porównywać zapisy

w umowach ze zobowiązaniami składanymi na etapie negocjacji projektu inwestycyjnego. Czasem studiując takie dokumenty spotyka czytelnika przykre rozczarowania. Szczególnej analizie powinny być poddane zwłaszcza umowy pomiędzy spółką celową a podmiotami powiązanymi z nią w różnorodny sposób (personalny, kapitałowy):

– posiadającymi większość całkowitej liczby głosów w organach innej jednostki (zależnej), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu lub

-uprawnionymi do podejmowania decyzji o polityce finansowej i bieżącej działalności gospodarczej tej lub innej jednostki (zależne- na podstawie statutu lub umowy, lub

– które jako akcjonariusz, lub udziałowiec uprawniony do powoływania, lub odwoływania większości członków organów zarządzających lub nadzorczych innej jednostki (zależnej), lub których członkowie zarządu lub osoby pełniące funkcje kierownicze, albo członkowie zarządu bądź osoby pełniące te funkcje kierownicze w jednostce zależnej stanowią jednocześnie więcej niż połowę składu zarządu drugiej jednostki zależnej

– posiadającymi w innej jednostce (stowarzyszone- nie mniej niż 20% i nie więcej niż 50% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników lub akcjonariuszy

– w inny sposób niż określono w poprzednim punkcie wywierającymi znaczny wpływ na politykę finansową i bieżącą działalność gospodarczą innej jednostki (stowarzyszonej).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Poszukiwanie grona najemców lub kupujących

Jako podmiot zarządzający wybudowaną nieruchomością deweloper dokłada starań, aby nie pogorszony został stan techniczny użytkowanej nieruchomości. W tym celu istotna jest dbałość o estetykę budynku...

Zamknij