Umowy typu bezpośredniego

Do grupy umów bezpośrednich możemy zaliczyć umowy o wykonanie robót budowlanych, które mogą mieć formę „pod klucz”, umowy o zarządzanie oraz umowy najmu, kupna. Umowy typu bezpośredniego „direct agreements” zawierają w sobie dodatkowo wiele specyficznych zapisów, normujących zasady odpowiedzialności i sukcesji. Sukcesja ma umożliwić kredytodawcom „wstąpienie w miejsce” spółki celowej, jeżeli spółka ta nie wykonuje swych zobowiązań. Chodzi tu o przejęcie kontroli nad projektem. Umowy typu bezpośredniego zawierają w sobie następujące elementy:

– zgodę osoby trzeciej (to znaczy jednej ze stron różnorodnych umó- na przeniesienie przez spółkę celową na kredytodawcę praw wynikających z tej umowy

– zobowiązanie strony trzeciej, że nie rozwiąże umowy bez powiadomienia o tym kredytodawcy z odpowiednim wyprzedzeniem

– zgoda ze strony osoby trzeciej, że jeżeli skieruje do kredytodawcy powyższe powiadomienie, a kredytodawca ze swojej strony skieruje do osoby trzeciej countemotice tzw. kontrpowiadomienie, wówczas osoba trzecia albo pozwoli kredytodawcy na przejęcie na określony czas praw i obowiązków spółki celowej wynikającej z danej umowy, albo pozwoli na przeniesienie tych praw na utworzoną w tym celu przez kredytodawcę spółkę (tzw. work-out vehicle).

W „project finance” bardzo ważna jest również kwestia odpowiedzialności poszczególnych stron za realizację projektu i rozkład ryzyka. W umowach zawieranych w ramach „project finance” umieszczane są tzw. klauzule adaptacyjne, tj. klauzula siły wyższej, klauzula hardship i klauzula typu „rebus sic stantibus” (zwolnienie od odpowiedzialności, jeśli wystąpią nadmierne utrudnienia ze względu na zmianę okoliczności zewnętrznych).

Klauzule hardships oznacza wzięcie pod uwagę przy zawieraniu kontraktu zdarzeń, których nie brano pod uwagę przy zawieraniu danej umowy. Klauzula hardship w przeciwieństwie do klauzuli rebus sic stantibus nie przewiduje pod-

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

rozmowa o pracę - ekasa.com.pl
Designed WP.
Podstawa zawierania umów

Takie powiązania trzeba zbadać ze względu na ryzyko transferu zysków. Zawsze istnieje bowiem w rezultacie wzajemnych powiązań zagrożenie, że zawarte umowy towarzyszące projektowi będą co...

Zamknij