Unormowania prawa wspólnotowego

Przeprowadzając kwalifikację oferentów zamawiający z państw członkowskich Unii Europejskiej są zobowiązani do stosowania w pierwszej kolejności postanowień Traktatu ustanawiającego Wspólnoty Europejskie, a zwłaszcza zasady niedyskryminacji ze względu na pochodzenie oraz zasady swobodnego przepływu towarów i usług. Oznacza to zakaz żądania od oferentów pochodzących z innych państw członkowskich dokumentów lub innych dowodów, których dostarczenie nie jest obowiązkiem przedsiębiorców krajowych. Ponadto zamawiający nie mogą nakładać na zagraniczne firmy takich obowiązków lub przyjmować jako kryterium kwalifikacji takich okoliczności, które stawiają te podmioty w sytuacji mniej korzystnej niż oferentów krajowych – chociażby poprzez sam fakt trudności w uzyskaniu określonych dokumentów.

W odniesieniu do zamówień na usługi (zwłaszcza profesjonalne) i roboty budowlane problem pojawia się w przypadku określenia granic, do których zamawiający może żądać, by przedsiębiorstwo z innego kraju członkowskiego dostosowało się do wymogów prawa wewnętrznego zwłaszcza w odniesieniu do koniecznych zezwoleń, koncesji lub innych tego typu dokumentów, których posiadanie nie jest obowiązkowe według prawa krajowego tego innego państwa członkowskiego lub zakres wydawanych zaświadczeń nie jest równoważny z tymi żądanymi przez zamawiającego. Również obowiązek przedstawienia stosownych dokumentów wydawanych przez organy państwa zamawiającego stanowi znaczne utrudnienie dla zagranicznych oferentów. Ograniczenia dotyczące kwalifikacji w znacznym stopniu zostały zniesione przez stosowne dyrektywy wspólnotowe dotyczące wzajemnego uznawania dyplomów i kwalifikacji. Jednak w przypadku braku wspólnotowych regulacji wydaje się, że podmiot zamawiający mógłby w pewnych sytuacjach wyłączyć przedsiębiorcę z uwagi na nieprzedstawienie stosownych dokumentów.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Dostawy publiczne

Przedmiotem zamówień na dostawy publiczne jest zgodnie z treścią art. 1 dyrektywy 93/36: kupno, kupno na raty, dzierżawa, najem lub leasing z opcją lub bez...

Zamknij