Unormowania zawarte w GPA

Poruszając zagadnienie kwalifikacji należałoby wspomnieć kilka słów o regulacjach zawartych w GPA, które również kładą nacisk na zachowanie zasady niedyskryminacji na tym etapie postępowania. Realizacja tej reguły ma być zapewniona podobnie jak w przypadku prawa wspólnotowego miedzy innymi poprzez nałożenie na zamawiających obowiązku uprzedniej publikacji kryteriów kwalifikacji. Podanie do wiadomości wszystkim potencjalnym oferentom wymogów, których spełnienie gwarantuje udział w postępowaniu służy ograniczeniu zamawiających w uprawnieniu do dowolnego wyłączania z kręgu uczestników wybranych firm na korzyść innych przy naruszeniu zasady równości i uczciwej konkurencji. Pod rządami GPA warunki udziału w przetargu powinny być ograniczone jedynie do tych, które są istotne dla oceny, czy dani przedsiębiorcy są w stanie prawidłowo zrealizować zamówienie będące przedmiotem postępowania. Zgodnie z zasadą równego traktowania stawiane wymogi muszą być takie same dla wszystkich zainteresowanych firm, a terminy przewidziane dla przedstawienia żądanych dokumentów nie mogą dyskryminować przedsiębiorców pochodzących z innych państw niż zamawiający.

Podsumowując należy stwierdzić, że etap procedury o udzielenie zamówienia publicznego związany z kwalifikacją oferentów lub z ograniczeniem liczby uczestników postępowania jest niezwykle istotny z punktu widzenia konieczności pełnej realizacji zasady równego traktowania wszystkich przedsiębiorców. Postępowanie zamawiającego niezgodne ze stosownymi postanowieniami lub niewłaściwe korzystanie z instytucji wykluczenia może w znaczny sposób wpływać na ograniczenie uprawnień potencjalnych oferentów, którzy po powzięciu informacji o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wyraziliby zamiar udziału w nim.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Wartości progowe

Po dokładnym określeniu charakteru umów, których przedmiotem są zamówienia i sprecyzowaniu, co należy rozumieć pod pojęciem dostaw, usług i robót budowlanych w rozumieniu prawa zamówień...

Zamknij