Uprawnienie do zmiany kryteriów

Można by więc argumentować, że zamawiający posiadają uprawnienie do zmiany takich kryteriów, jeżeli tylko nie naruszą przy tym prawidłowej realizacji zasady równego traktowania uczestników postępowania. Nie byłoby naruszenia, gdyby wszyscy zostali poinformowani w stosownym czasie o wprowadzonych zmianach oraz gdyby mieli odpowiednio długi termin na ponowne zweryfikowanie swoich ofert. Można by również przyjąć pewne ograniczenie – zmiany mogłyby być wprowadzone tylko, gdy uprawnienie takie zostało zastrzeżone przez zamawiającego w ogłoszeniu o przetargu lub innych dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia.

Postanowienia prawa wspólnotowego zawierają procedurę postępowania przewidzianą na wypadek uznania przez zamawiającego danej oferty za rażąco niską w stosunku do świadczenia i jako taką za niewiarygodną. Nie może on bowiem dowolnie odrzucić takiej oferty bez wstępnego zwrócenia się na piśmie do oferenta o podanie szczegółów dotyczących istotnych elementów oferty. Zamawiający może uwzględnić wyjaśnienia dotyczące oszczędnościowych metod produkcji, wybranych rozwiązań technicznych lub wyjątkowo sprzyjających warunków, którymi dysponuje oferent przy realizacji zamówienia. Po otrzymaniu wyjaśnień zamawiający ponownie dokonuje weryfikacji oferty uwzględniając uzyska-ne informacje. Przepis ten ma na celu uchronienie przedsiębiorców przed automatycznym czy arbitralnym odrzuceniem oferty i daje im możliwość wykazania jej rzetelności. Niedopuszczalne jest – jako sprzeczne z zasadą efektywnej konkurencji w zamówieniach publicznych – automatyczne odrzucanie ofert o cenach poniżej pewnego poziomu bez dania oferentom możliwości wykazania, że ich oferta jest rzetelna.

Pewne wątpliwości może budzić fakt, czy podmiot zamawiający może odrzucić ofertę lub nie uczynić tego z uwagi na to, iż nie spełnia ona pewnych formalnych warunków •- • dotyczących przykładowo terminu jej złożenia, języka w jakiej jest sporządzona lub innych podobnych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Kryteria wyboru ofert

Trybunał Sprawiedliwości nie wyklucza możliwości dokonywania oceny ofert przy uwzględnieniu opinii biegłych ekspertów, pod warunkiem, że nie dojdzie do naruszenia zasady równego traktowania oferentów, a...

Zamknij