Utrzymywanie pracowników w organizacji

Zasadniczym celem polityki wynagrodzeń ankietowanych podmiotów jest wy-zwalanie wyższej efektywności – pobudzanie pracowników do osiągania dobrych efektów. Cel ten uznawany jest za priorytetowy w ponad 56% przedsiębiorstw, natomiast 37,5% firm realizuje ten cel, choć nie jest on celem podstawowym polityki płac. Pobudzanie pracowników do ciągłego podnoszenia kwalifikacji jako cel podstawowy wskazało 37,5% respondentów. Wyraźnie widać, iż wyzwalanie wyższej efektywności pracowników oraz stymulowanie zatrudnionego personelu do ciągłego rozwoju są szczególnie ważnymi celami dla przedsiębiorstw z większościowym udziałem kapitału zagranicznego.

Utrzymywanie pracowników w organizacji to cel polityki wynagrodzeń reali-zowany we wszystkich badanych podmiotach, przy czym 12,5% firm uznało ten cel za priorytetowy. Jednocześnie w badanych firmach można zauważyć zrozumienie potrzeby budowania poczucia integracji pracowników z organizacją (cel ten realizuje łącznie 93,75% przedsiębiorstw). Jednak 25% firm nie definiuje kształtowania pożądanych stosunków pracy jako celu polityki wynagradzania.

Przeciętne wynagrodzenia brutto w 50% analizowanych podmiotów mieszczą się w przedziale od 1000-2000 zł. W pozostałych przedsiębiorstwach średnie płace osiągają wyższy poziom (w trzech od 2000-3000 zł, w dwóch – 3000-4000 zł, w jednej 5000-10000 zł). Warto zauważyć, iż zdecydowanie wyższe płace oferują swoim pra-cownikom przedsiębiorstwa z większościowym udziałem kapitału zagranicznego.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Tworzenie nazw zawodów

Nazwy zawodów tworzyły się w Polsce, podobnie jak w innych krajach, najczęściej w powiązaniu z: i> procesem pracy (oracz), > wytwarzanym wyrobem (wędliniarz),> narzędziami pracy...

Zamknij