W R.Goliat, Umowa konsorcjum, „Gazeta Prawna”

też na wpływ sponsorów na zarządzanie spółką oraz na kwestie kontroli wspólni-ków/udziałowców nad bieżącym funkcjonowaniem spółki oraz kwestie reprezentacji.

Dostosowanie formuły prawnej spółki celowej do specyfiki projektu wiąże się zarówno z odpowiednimi uregulowaniami kodeksu spółek handlowych, jak i z zapisami w wewnętrznych dokumentach spółki. Te dokumenty i oświadczenia to porozumienia wspólników, statut/umowa spółki, regulaminy zarządu i rady nadzorczej. Część z tych dokumentów zostanie omówiona w dalszej części pracy. Spółka celowa jest bez wątpienia przedsiębiorcą. Według polskiego prawa, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo- -akcyjna), która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i prowadzi działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej, ale sama spółka cywilna nie ma statusu przedsiębiorcy. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i ewentualnym uzyskaniu koncesji i zezwolenia. Powinien wykonywać działalność na zasadach:

-uczciwej konkurencji,

– poszanowania dobrych obyczajów,

– uwzględnienia słusznych interesów konsumentów.

Wybierając formę prawną dla spółki celowej, sponsorzy projektu mogą wybierać pomiędzy różnymi rodzajami spółek. Głównym kryterium wyboru może być skala regresu (odpowiedzialności), jaka związana jest z daną prawną formą działania spółki celowej. Chodzi tu przede wszystkim o regres do udziałowców/akcjonariuszy spółki celowej ze strony innych podmiotów zaangażowanych w projekt, np. banków finansujących. Trzeba podkreślić, że nowy akt prawny – kodeks spółek handlowych

– rozszerza możliwości związane z tworzeniem i funkcjonowaniem spółek. W porównaniu z kodeksem handlowym przewiduje on nowe formy spółek. Bardzo ważne jest też wprowadzenie spółki w organizacji. Spółka taka może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, wytaczać pozwy i być pozywaną. W sprawach nie uregulowanych do spółki celowej w organizacji stosuje się odpowiednio pizepisy odnoszące się do danego typu spółki po wpisie do rejestru. Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają spółka i osoby działające w jej imieniu. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie ze spółką za jej zobowiązanie do wysokości nie wniesionego wkładu ustalonego w umowie lub w statucie spółki.™

Prześledźmy teraz w skrócie możliwe formy spółek celowych, przewidziane przez polskie prawo. Kodeks cywilny reguluje działanie spółek cywilnych

J.Uryga, W.Magielski, Zasady tworzeniu, funkcjonowania i łączenia spółek handlowych. Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Inlerfin sp z o.o„ Kraków 2001, s. W).

(art. 860-875 k.c.) Kodeks spółek handlowych reguluje z kolei działalność spółek handlowych. Spółki handlowe dzielą się z kolei na spółki kapitałowe i osobowe.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Studium wykonalności projektu inwestycyjnego

- zagadnienia ogólnePodsumowaniem przeprowadzonych analiz jest jak wskazano wcześniej „feasi- bility study” projektu inwestycyjnego, zwane również studium wykonalności projektu inwestycyjnego. Dokument ten jest wymagany z...

Zamknij