Wniesienie do spółki prawa użytkowania środków trwałych objętych ulgą inwestycyjną

Zgodnie z art. 252 kodeksu cywilnego użytkowanie uprawnia do używania rzeczy, a więc daje użytkownikowi prawa faktycznego władania rzeczą w zakresie, jaki odpowiada treści użytkowania, a także uprawnia użytkownika do pobierania pożytków, jakie rzecz przynosi zarówno naturalnych, jak i cywilnych, chyba że zakres użytkowania zostanie umownie ograniczony. Istnieje zatem możliwość wniesienia do spółki prawa użytkowania środków trwałych objętych ulgą inwestycyjną. Wymaga to ustanowienia tego prawa na rzecz spółki celow’ej po jej powstaniu/’’'

Teraz o konsekwencjach podatkowych sprzedaży nieruchomości do spółki celowej. Jest to kolejna forma transferu nieruchomości do spółki celowej z punktu widzenia przepisów podatkowych, umowa przedwstępna sprzedaży nie wywiera skutków w postaci podstawy do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług (VA- oraz o podatku akcyzowym. Umowa przedwstępna nie powoduje bow’iem nabycia nieruchomości. Nie mają również zastosowania przesłanki mówiące o wydaniu towaru w zamian za wierzytelność lub w miejsce świadczenia pieniężnego.

Inaczej będzie wyglądać sytuacja, gdy przy zawarciu umowy przedwstępnej wpłacona zostanie zaliczka przekraczająca 50% ceny brutto. Wówczas, stosownie do art. 6 ust. 8 ustawy o VAT, z chwilą zapłaty powstaje obowiązek podatkowy. Nabywca będzie miał prawo odliczenia VAT naliczonego proporcjonalnie do wielkości zaliczki, jeżeli dana część ceny została uiszczona sprzedawcy.

Sprzedaż nieruchomości przez podatnika VAT co do zasady jest obciążona 22% stawką VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy VAT, jeżeli budynek był używany i w związku z nabyciem takiego budynku nie przysługiwało sprzedającemu prawo obniżenia

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Zakres zobowiązania gwaranta i dłużnika

Gwarant nie może podnosić wobec beneficjenta gwaranncji jakichkolwiek zarzutów, które przysługują dłużnikowi. Takie możliwości ma natomiast poręczyciel. Ważność zobowiązania gwarancyjnego nie jest uzależniona od ważności...

Zamknij