Wnoszenie raportu rzeczowego do spółki akcyjnej

Statut powinien mieć formę aktu notarialnego

– wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału z zastrzeżeniem, że akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w całości nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki (zmiana wobec przepisów kodeksu handlowego)

– akcje obejmowane za wkłady pieniężne – przed zarejestrowaniem spółki, co najmniej 1/4 ich wartości nominalnej

-jeżeli akcje są obejmowane wyłącznie za wkłady niepieniężne albo za wkłady niepieniężne i pieniężne, kapitał akcyjny powinien być pokryty przed zare-jestrowaniem co najmniej w wysokości 125 tysięcy złotych

– ustanowienie zarządu i rady nadzorczej

– wpis do rejestru.

Nowy kodeks spółek handlowych wprowadził możliwość określenia minimalnej lub maksymalnej wielkości kapitału akcyjnego. Zawiązanie spółki następuje z chwilą spełnienia dwóch warunków:

– objęcia przez akcjonariuszy akcji o łącznej wartości co najmniej 500 000 zł

– złożenia przez zarząd oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, mieszczącego się w granicach określonych przez statut.

Wnoszenie aportu rzeczowego do spółki akcyjnej wiąże się z koniecznością przedstawienia do oceny biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy pisemnego sprawozdania. Akcje, które są obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne, powinny pozostać imiennymi do dnia, kiedy zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdzi sprawozdanie finansowa za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji. W ciągu tego okresu akcje nie mogą być zbyte oraz nie mogą być zastawione. Statut może uzależnić rozporządzanie akcjami imiennymi od zgody zarządu spółki lub też wprowadzić inne ograniczenie.

Na mocy kodeksu spółek handlowych w spółce akcyjnej transfer funduszy do akcjonariuszy ma ograniczony charakter. Akcjonariuszom nie wolno pobierać odsetek od wniesionych wkładów, jak również od posiadanych akcji.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przyjrzyjmy się spółce z o.o., będącej przykładem spółki kapitałowej. W myśl art. 163 do powstania spółki z o.o. konieczne jest:- zawarcie umowy spółki- wniesienie przez...

Zamknij