Wspieranie projektów inwestycyjnych

Są to tzw. „loan covenants”, o których będzie mowa dalej przy okazji omawiania umów towarzyszących projektowi. W polskim prawie ograniczenia, dotyczące wspierania jako sponsor różnorodnych projektów inwestycyjnych, ma Skarb Państwa. Wynikają one z ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach

1 gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. Nr 79, poz. 484 i nr 80, poz. 511). Przypadki, w których Skarb Państwa może udzielić poręczeń i gwarancji, są w omawianej ustawie precyzyjnie wskazane. W ustawie są wskazane granice zaciągania tego typu zobowiązań przez państwo.’4

W dziedzinie wspierania projektów inwestycyjnych polskie prawo narzuca też ograniczenia jednostkom samorządu terytorialnego. Na mocy artykułu 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, z 26 listopada 1998 r. (Dz.U. nr 155, poz. 1014, z późn. zm.) łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek i dyskonta, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie, zgodnie z artykułem 114 ustawy o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów tej jednostki w danym roku budżetowym. Zarysowane wyżej ograniczenia wspierania przezjednostki samorządu terytorialnego projektów inwestycyjnych narzucają konieczność sięgnięcia po „project finance”, jako metodę finansowania projektów inwestycyjnych. Spółka celowa założona przez jednostkę samorządu terytorialnego samodzielnie lub wspólnie z innymi inwestorami do realizacji projektu inwestycyjnego nie podlega ograniczeniom ustawowym, jeśli chodzi o zaciąganie zobowiązań finansowych. Rozważmy te korzyści na przykładzie.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Cash-deficiency guarantee

Takie umowy zbytu mogą mieć różny charakter. Dla „project finance” typowe są takie konstrukcje, spotykane w umowach zbytu wyrobów i usług, w których cena i...

Zamknij