Wspólnik w spółce

Umowa spółki może także przewidywać, że wspólnik może zostać pozbawiony prawa do reprezentowania spółki lub też móc reprezentować spółkę tylko łącznie z innym wspólnikiem lub z prokurentem. Jak już zaznaczono każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki jawnej całym swoim majątkiem. Ponadto przystępując do spółki jawnej dany wspólnik odpowiada za zobowiązania powstałe przed dniem jego przystąpienia. Odpowiada on zatem za działania innych wspólników podejmowane w imieniu spółki. Odpowieddzialność ta nie jest ograniczona ani do określonej wysokości, ani do określonego majątku.

Zgodnie z artykułem 36 k.s.h. wspólnik w czasie trwania spółki jawnej nie może żądać od dłużnika zapłaty przypadającego na niego udziału w wierzytelności spółki ani przedstawiać do potrącenia wierzytelności spółki swojemu wierzycielowi. Dłużnik spółki nie może przedstawić spółce do potrącenia wierzytelności, jaka mu służy wobec jednego ze wspólników.

Wkład wspólnika do spółki jawnej może polegać na przeniesieniu lub obciążenia własności rzeczy lub innych praw. Cechą charakterystyczną spółki jawnej jest za- – gwarantowanie wszystkim wspólnikom równego udziału w zyskach i równego udziału w stratach. Rodzaj i wartość wkładu do spółki nie mają tutaj znaczenia. Wspólnik może być jednocześnie zwolniony z udziału w stratach. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku, nawet gdy spółka poniosła stratę. Wspólnik może domagać się wypłaty odsetek w wysokości 5% wniesionego przez niego udziału kapitałowego. Może to mieć miejsce nawet wtedy, gdy spółka poniosła stratę.

K.s.h. w stosunku do spółki jawnej określa również kwestie wystąpienia wspólnika ze spółki oraz kwestie rozwiązania spółki. Zgodnie z artykułem 65 k.s.h. w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej, wartość udziału wspólnika albo jego spadkobiercy wylicza się na podstawie osobnego bilansu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Podmiotowość „prawno-handlowa”

Podmiotowość „prawno-handlowa” oznacza, że spółka może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania i być pozywana (art....

Zamknij